Ban Kiểm soát

Hội tụ nhân tài Định hướng tương lai

Ban Kiểm soát

Bà Ngô Thu Trang -Trưởng ban kiểm soát

Năm sinh: 1994

Trình độ chuyên môn:Cử nhân kế toán

Bà Nguyễn Thị Hồng Anh - Thành viên BKS

Năm sinh: 1977

Trình độ chuyên môn:Cử nhân Tài chính Kế toán

Ông Võ Đình Bảo- Thành viên BKS

Năm sinh: 1995

Trình độ chuyên môn:Cử nhân kế toán