Ban Kiểm soát

Hội tụ nhân tài Định hướng tương lai

Ban Kiểm soát

Bà Nguyễn Thị Thu Hường - Trưởng ban Kiểm soát

Năm sinh: 1989

Trình độ chuyên môn: Cử nhân

Bà Nguyễn Thị Hồng Anh - Thành viên BKS

Năm sinh: 1977

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính Kế toán

Ông Võ Đình Bảo- Thành viên BKS

Năm sinh: 1995

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán