Trưởng Ban kiểm soát

Ông NGUYỄN QUANG HUY

Ông Nguyễn Quang Huy là luật sư thuộc Đoàn luật sư thành phố Hà Nội và có nhiều năm kinh nghiệm tại các đơn vị như Vincom Retail, CTCP Tập đoàn FIT

Với cương vị Trưởng BKS F.I.T, ông Huy cùng các thành viên trong BKS chịu trách nhiệm giám sát và đánh giá các hoạt động quản trị, quản lý điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc F.I.T, để đảm bảo hoạt động của F.I.T được minh bạch và vì lợi ích của các cổ đông.

Thành viên ban kiểm soát

Bà NGUYỄN THỊ HỒNG ANH

Bà Hồng Anh có nhiều năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính, đầu tư tại các công ty lớn trong nước.

Với vai trò thành viên BKS F.I.T, bà Hồng Anh sẽ đảm bảo kiểm tra, giám sát các hoạt động của HĐQT và Ban điều hành F.I.T minh bạch, luôn vì lợi ích cổ đông.

Thành viên Ban kiểm soát

NGUYỄN THỊ THANH THÚY

Bà Thúy có nhiều năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực lưu trữ và quản lý thông tin. Bà Thúy từng làm việc tại các công ty như CTCP Thép Kim Tín, Viện Đại học Mở Hà Nội, Trung tâm thông tin, dữ liệu Biển và Hải đảo…

Với vai trò thành viên BKS F.I.T, bà Thúy chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát hoạt động của HĐQT và Ban điều hành F.I.T theo đúng kế hoạch đã được ĐHCĐ thông qua.