Quan Hệ Cổ Đông

STT Ngày Đăng Tên báo cáo Tải về
1 25/11/2022 CBTT về bản án hình sự của Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long Tải về
2 15/11/2022 CBTT Nghị quyết thông qua việc đăng ký mua cổ phần do Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản F.I.T phát hành Tải về
3 04/11/2022 CBTT Nghị quyết thông qua việc bảo đảm nghĩa vụ khi thực hiện vay vốn Tải về
4 26/10/2022 FIT: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ - Nguyễn Thị Minh Nguyệt Tải về
5 25/10/2022 FIT: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ - Ninh Thị Phương Tải về
6 17/10/2022 FIT: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ - Nguyễn Thị Minh Nguyệt Tải về
7 14/10/2022 FIT: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ - Ninh Thị Phương Tải về
8 30/09/2022 CBTT Nghị quyết về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty Tải về
9 05/09/2022 CBTT Nghị quyết về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty Tải về
10 19/07/2022 Nghị quyết thông qua giao dịch giữa Công ty với các bên có liên quan Tải về
11 13/07/2022 Nghị quyết thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 Tải về
12 01/07/2022 CBTT Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 33 Tải về
13 01/07/2022 Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán đăng ký thay đổi lần thứ 16 Tải về
14 29/06/2022 Nghị quyết - Báo cáo thay đổi phương án sử dụng số tiền thu được trong đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng Tải về
15 23/06/2022 CBTT Nghị quyết vv tăng vốn điều lệ sau đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu Tải về
16 20/06/2022 Công văn của UBCKNN về việc đã nhận Báo cáo Kết quả đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của FIT Tải về
17 17/06/2022 Thông báo các thay đổi nhân sự tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 Tải về
18 15/06/2022 CBTT đính chính Nghị quyết số 18/2022/NQ-HĐQT về việc thông qua kết quả đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chứng Tải về
19 13/06/2022 Báo cáo kết quả đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng Tải về
20 13/06/2022 Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết Tải về
21 13/06/2022 Nghị quyết thông qua kết quả chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng Tải về
22 13/06/2022 CBTT kết quả họp ĐHĐCĐ lần 1 và thời gian họp ĐHĐCĐ lần 2 Tải về
23 09/06/2022 CBTT về việc phân phối lại cổ phiếu cổ đông hiện hữu không đăng ký mua, không nộp tiền mua trong đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng Tải về
24 01/06/2022 CBTT đơn từ nhiệm Thành viên HĐQT, Thành viên BKS và cập nhật tài liệu họp ĐHĐCĐ 2022 Tải về
25 01/06/2022 FIT: BCKQ thực hiện quyền mua cổ phiếu - Nguyễn Quang Huy Tải về
26 01/06/2022 FIT: BCKQ thực hiện quyền mua cổ phiếu - Ninh Thị Phương Tải về
27 01/06/2022 FIT: BCKQ thực hiện quyền mua cổ phiếu - Nguyễn Thị Minh Nguyệt Tải về
28 01/06/2022 FIT: BCKQ thực hiện quyền mua cổ phiếu - Công ty Cổ phần Đầu tư Dũng Tâm Tải về
29 30/05/2022 VSD: Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán Tải về
30 26/05/2022 CBTT Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 32 Tải về
31 26/05/2022 FIT: CBTT thực hiện quyền mua cổ phiếu - Công ty Cổ phần Đầu tư Dũng Tâm Tải về
32 26/05/2022 FIT: CBTT thực hiện quyền mua cổ phiếu - Nguyễn Thị Minh Nguyệt Tải về
33 26/05/2022 FIT: CBTT thực hiện quyền mua cổ phiếu - Nguyễn Quang Huy Tải về
34 26/05/2022 FIT: CBTT thực hiện quyền mua cổ phiếu - Ninh Thị Phương Tải về
35 23/05/2022 CBTT Thời gian, địa điểm họp và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2022 Tải về
36 20/05/2022 CBTT đơn từ nhiệm thành viên HĐQT, thành viên BKS Tải về
37 13/05/2022 Nghị quyết HĐQT vv tăng vốn điều lệ sau đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức Tải về
38 10/05/2022 UBCK: Công văn chấp thuận Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức Tải về
39 05/05/2022 Báo cáo Kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức Tải về
40 05/05/2022 Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết Tải về
41 04/05/2022 HSX: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng Tải về
42 27/04/2022 Công văn CBTT về giao dịch với bên liên quan Tải về
43 27/04/2022 VSD: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán Tải về
44 21/04/2022 Công văn CBTT về ngày chốt quyền tham dự DHDCD 2022 Tải về
45 19/04/2022 HSX: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng Tải về
46 19/04/2022 Công văn CBTT về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Kế toán trưởng Tải về
47 18/04/2022 VSD: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán Tải về
48 12/04/2022 Công văn CBTT Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần 31 Tải về
49 08/04/2022 Công văn đính chính nội dung Nghị quyết HĐQT số 08/2022/NQ-HĐQT ngày 07/4/2022 Tải về
50 08/04/2022 Nghị quyết HĐQT v/v Thông qua việc chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng và trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu Tải về
51 06/04/2022 Nghị quyết HĐQT v/v thay đổi người đại diện theo pháp luật Tải về
52 06/04/2022 Giấy chứng nhận đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng Tải về
53 05/04/2022 Nghị quyết HĐQT v/v miễn nhiệm, bổ nhiệm Tổng Giám đốc và miễn nhiệm Quyền Giám đốc tài chính Tải về
54 20/01/2022 Nghị quyết HĐQT v/v sửa đổi, bổ sung một phần của Nghị quyết HĐQT số 26/2021/NQ-HĐQT ngày 28/12/2021 Tải về
55 14/01/2022 FIT: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần 30 Tải về
56 08/01/2022 FIT: CBTT Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty Tải về
57 05/01/2022 FIT: CBTT Quyết định Chủ tịch HĐQT vv miễn nhiệm và bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty Tải về
STT Ngày Đăng Tên báo cáo Tải về
1 30/12/2021 FIT: Thông báo hủy đơn từ nhiệm Thành viên HĐQT và tiếp tục giữ vai trò Thành viên HĐQT Tải về
2 29/12/2021 FIT: Nghị quyết số 26/2021/NQ-HĐQT v/v Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một phần của Nghị quyết HĐQT số 23/2021/NQ-HĐQT ngày 09/11/2021 Tải về
3 25/12/2021 FIT: Nghị quyết HĐQT Thông qua việc tách bạch công tác quản trị và điều hành trong Công ty và Thông qua việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc thường trực Tải về
4 20/12/2021 FIT: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt Tải về
5 02/12/2021 FIT: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu TSC của Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T Tải về
6 11/11/2021 [FIT] Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần 29 và Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần 14 Tải về
7 10/11/2021 [FIT] CBTT Nghị quyết HĐQT v/v Thông qua một số nội dung trong việc triển khai thực hiện phát hành cổ phiếu năm 2021 và Hồ sơ chào bán cổ phiếu Tải về
8 02/11/2021 [FIT] CBTT Đơn từ nhiệm của Thành viên Hội đồng quản trị Tải về
9 29/10/2021 [FIT] Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu - Công ty Cổ phần Đầu tư Dũng Tâm Tải về
10 14/10/2021 [FIT] CBTT NQ HĐQT vv thông qua việc tăng vốn điều lệ, bổ sung đại diện theo pháp luật và sửa đổi điều lệ Công ty Tải về
11 11/10/2021 [FIT] Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu ESOP Tải về
12 07/10/2021 [FIT] CBTT Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết Tải về
13 06/10/2021 Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu ESOP Tải về
14 06/10/2021 FIT: CBTT Nghị quyết HĐQT v/v Thông qua báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu ESOP Tải về
15 05/10/2021 FIT: CBTT Nghị quyết HĐQT v/v Thông qua việc phân phối lại cổ phiếu ESOP Tải về
16 29/09/2021 FIT: Thông báo giao dịch quyền mua cổ phiếu ESOP Tải về
17 23/09/2021 FIT: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ - Công ty Cổ phần Đầu tư Dũng Tâm Tải về
18 21/09/2021 FIT: Thông báo Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty Tải về
19 21/09/2021 FIT: CBTT Nghị quyết HĐQT v/v Thông qua thời gian thực hiện quyền mua cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động Tải về
20 08/09/2021 FIT: CBTT Nghị quyết HĐQT v/v Thông qua một số nội dung trong việc triển khai thực hiện phát hành cổ phiếu năm 2021 Tải về
21 30/08/2021 FIT: CBTT Nghị quyết HĐQT v/v miễn nhiệm và bổ nhiệm kế toán trưởng Tải về
22 06/08/2021 FIT: CBTT Nghị quyết HĐQT v/v triển khai phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu Tải về
23 10/07/2021 FIT: CBTT Nghị quyết HĐQT v/v triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2021 Tải về
24 06/07/2021 FIT: CBTT tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T Tải về
25 25/06/2021 FIT: CBTT Nghị quyết HĐQT v/v thông qua Danh sách người lao động được mua cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động trong công ty (ESOP) năm 2021 Tải về
26 24/06/2021 FIT: CBTT vv Ký kết Hợp đồng kiểm toán, soát xét Báo cáo tài chính Tải về
27 10/06/2021 FIT: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ - Công ty Cổ phần Đầu tư KD Tải về
28 10/06/2021 FIT: CBTT Nghị quyết HĐQT v/v Thông qua Hợp đồng, giao dịch với các bên có liên quan Tải về
29 28/05/2021 FIT: CBTT Nghị quyết HĐQT v/v Ban hành Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) Tải về
30 21/05/2021 FIT: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ - Công ty Cổ phần Đầu tư KD Tải về
31 22/04/2021 FIT: CBTT Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ 2021, Biên bản kiểm phiếu Tải về
32 22/04/2021 FIT: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - (Ông) Nguyễn Văn Sang - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT Tải về
33 12/04/2021 FIT: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - (Ông) Cao Trọng Hoan - Chức vụ: Thành viên HĐQT Tải về
34 08/04/2021 FIT: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - (Ông) Nguyễn Văn Sang - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT Tải về
35 31/03/2021 FIT: CBTT tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Tải về
36 31/03/2021 FIT: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - (Ông) Cao Trọng Hoan - Chức vụ: Thành viên HĐQT Tải về
37 30/03/2021 FIT: CBTT vv nhận được đơn từ nhiệm của Trưởng Ban kiểm soát - (Ông) Ninh Việt Tiến Tải về
38 08/03/2021 FIT: Thông báo của VSD về ngày ĐKCC và xác nhận danh sách người sở hữu CK Tải về
39 03/03/2021 FIT: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ - Công ty Cổ phần Đầu tư KD Tải về
40 02/03/2021 FIT: Thông báo về ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Tải về
41 04/02/2021 FIT: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ - (Ông) Kiều Anh Kiệt Tải về
42 26/01/2021 FIT: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ - Công ty Cổ phần Đầu tư KD Tải về
43 29/01/2021 FIT: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ - Công ty Cổ phần Đầu tư KD Tải về
STT Ngày Đăng Tên báo cáo Tải về
1 31/12/2020 FIT: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ - Công ty Cổ phần Đầu tư KD Tải về
2 29/12/2020 FIT: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ - Ông Kiều Anh Kiệt Tải về
3 02/11/2020 FIT: Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm chức vụ Quyền Giám đốc tài chính đối với (Ông) Đỗ Thế Cao Tải về
4 19/08/2020 FIT: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua hợp đồng, giao dịch với các bên có liên quan Tải về
5 08/07/2020 FIT: Báo cáo kết quả giao dịch bán cổ phiếu của người nội bộ - Bà Bùi Hồng Hạnh Tải về
6 08/07/2020 FIT: Báo cáo kết quả giao dịch mua cổ phiếu của người nội bộ - Bà Bùi Hồng Hạnh Tải về
7 22/07/2020 FIT: Báo cáo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ - Ông Kiều Anh Kiệt Tải về
8 14/07/2020 FIT: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ - Ông Kiều Anh Kiệt Tải về
9 08/07/2020 FIT: CBTT về việc ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 Tải về
10 07/07/2020 FIT: Nghị quyết của HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 Tải về
11 24/06/2020 FIT: CBTT về Nghị quyết của HĐQT thông qua việc chuyển nhượng cổ phần của Công ty cổ phần chứng khoán Đại Nam Tải về
12 11/06/2020 FIT: CBTT Đơn từ nhiệm Thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023 Tải về
13 21/05/2020 FIT: HOSE xác nhận về ngày ĐKCC Tải về
14 15/05/2020 FIT: Thông báo xác nhận của VSD về Ngày ĐKCC Tải về
15 12/05/2020 FIT: Thông báo về ngày ĐKCC để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 Tải về
16 09/04/2020 FIT: Công văn số 186 của Sở KHĐT Chấp thuận gia hạn ĐHCĐ thường niên 2020 Tải về
17 31/03/2020 FIT: Thông báo Hủy ngày ĐKCC tổ chức Đại hội cổ đông 2020 Tải về
18 20/03/2020 FIT: Thông báo về việc gia hạn tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên 2020 Tải về
19 12/03/2020 FIT: Thông báo về ngày ĐKCC thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2020 Tải về
20 06/03/2020 FIT: Thông báo vv bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty Tải về
21 06/03/2020 FIT: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Ông Nguyễn Văn Sang Tải về
22 31/01/2020 FIT: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Ông Nguyễn Văn Sang Tải về
23 31/01/2020 FIT: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Ông Nguyễn Văn Sang Tải về
24 10/01/2020 FIT: Công văn UBCKNN chấp thuận gia hạn công bố BCTC năm 2020 Tải về
STT Ngày Đăng Tên báo cáo Tải về
1 31/12/2019 FIT: Nghị quyết HĐQT vv miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc Phụ trách Tài chính Tải về
2 28/12/2019 FIT: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Ông Nguyễn Văn Sang Tải về
3 26/12/2019 FIT: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ - Bà Đỗ Thị Huyền Thanh Tải về
4 10/12/2019 FIT: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ - Bà Đỗ Thị Huyền Thanh Tải về
5 11/10/2019 FIT: Kết luận của Thanh tra thuế tại CTCP Tập đoàn F.I.T Tải về
6 20/09/2019 FIT: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ - CTCP Phát triển Bất động sản DPV Tải về
7 08/09/2019 FIT: Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi Giám đốc chi nhánh TP. Hồ Chí Minh Tải về
8 22/08/2019 FIT: Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ - CTCP Phát triển Bất động sản DPV Tải về
9 09/07/2019 FIT: CBTT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 Tải về
10 25/06/2019 FIT: Nghị quyết HĐQT thông qua việc tăng vốn góp tại công ty con Tải về
11 19/06/2019 FIT: Nghị quyết HĐQT thông qua hợp đồng, giao dịch với các bên liên quan Tải về
12 06/05/2019 FIT. CBTT đính chính về việc thay đổi người được ủy quyền công bố thông tin Tải về
13 02/05/2019 FIT. CBTT về việc thay đổi người được ủy quyền công bố thông tin Tải về
14 02/05/2019 FIT. CBTT về việc thay đổi người phụ trách quản trị công ty Tải về
15 12/04/2019 FIT: CBTT về đường dẫn tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 Tải về
16 08/04/2019 FIT: Thông báo mời hợp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 Tải về
17 04/04/2019 FIT: Nghị quyết về việc bổ nhiệm Quyền Kế toán trưởng Công ty Tải về
18 04/04/2019 FIT: Nghị quyết về việc miễn nhiệm Kế toán trưởng Công ty Tải về
19 07/03/2019 FIT: Thông báo của HOSE về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán Tải về
20 28/02/2019 FIT: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 Tải về
21 28/02/2019 FIT: CBTT Nghị quyết HĐQT về việc triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 Tải về
22 28/01/2019 FIT: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người có liên quan của Người nội bộ Công ty Tải về
23 24/01/2019 FIT: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Công ty - Ông Hứa Xuân Sinh Tải về
24 08/01/2019 FIT. Công bố thông tin về thay đổi Người phụ trách quản trị Công ty Tải về
25 08/01/2019 FIT. Công bố thông tin về thay đổi Người được ủy quyền công bố thông tin Tải về
26 07/01/2019 FIT: Công văn UBCKNN chấp thuận gia hạn BCTC năm 2019 Tải về
STT Ngày Đăng Tên báo cáo Tải về
1 27/12/2018 FIT. Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Ông Hứa Xuân Sinh Tải về
2 20/12/2018 FIT: Quyết định về việc bổ nhiệm Giám đốc chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T tại Hồ Chí Minh Tải về
3 20/12/2018 FIT: Quyết định về việc miễn nhiệm Giám đốc chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T tại Hồ Chí Minh Tải về
4 16/11/2018 FIT: Quyết định về việc thông qua hợp đồng, giao dịch với các bên có liên quan Tải về
5 31/10/2018 FIT: Quyết định về việc ký kết hợp đồng với Công ty CP FIT Consumer Tải về
6 26/07/2018 FIT: Quyết định về việc bổ nhiệm Người quản trị Công ty Tải về
7 06/07/2018 FIT: CBTT về việc ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2018 Tải về
8 13/06/2018 FIT: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu DCL Tải về
9 29/05/2018 FIT: CBTT giao dịch cổ phiếu DCL Tải về
10 02/05/2018 FIT: QĐ của HĐQT vv Thành lập Tiểu Ban đầu tư Tải về
11 02/05/2018 FIT: QĐ của HĐQT vv Bổ nhiệm Tổng Giám đốc Tải về
12 27/04/2018 FIT: BC Hoạt động của Ban KS trình DHĐCD TN 2018 Tải về
13 27/04/2018 FIT: QĐ của BKS về việc Bầu TB KS Tải về
14 27/04/2018 FIT: BB của HĐQT vv bầu CT HĐQT và Phó CT HĐQT Tải về
15 27/04/2018 FIT: QĐ của HĐQT vv bầu CT HĐQT và Phó CT HĐQT Tải về
16 16/04/2018 FIT: Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 Tải về
17 06/04/2018 FIT: Thông báo thời gian và địa điểm chính thức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 Tải về
18 11/04/2018 FIT: CTCP Đầu tư Dũng Tâm báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu FIT ngày 11/04/2018 Tải về
19 10/04/2018 FIT: Quyết định về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng Tải về
20 06/04/2018 FIT: Thông báo thời gian và địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ TN năm 2018 chính thức Tải về
21 04/04/2018 FIT: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ - Công ty CP Đầu tư Dũng Tâm Tải về
22 04/04/2018 FIT: Công ty CP Đầu tư Dũng Tâm báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu FIT Tải về
23 02/04/2018 FIT: CBTT về việc nâng tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu CTCP Chứng khoán Đại Nam Tải về
24 02/04/2018 FIT: Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Tải về
25 27/03/2018 FIT: Thông báo của HSX về ngày ĐKCC họp ĐHĐCĐ năm 2018 Tải về
26 27/03/2018 FIT: Báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông lớn DPV Tải về
27 22/03/2018 FIT: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán Tải về
28 16/03/2018 FIT: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu Tải về
29 16/03/2018 FIT: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Tải về
30 16/03/2018 FIT: Công ty Cổ phần Đầu tư Dũng Tâm đăng ký mua 36.100.000 cổ phiếu Tải về
31 06/03/2018 FIT: Công bố thông tin về việc mua cổ phần Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam Tải về
32 05/03/2018 FIT: Công ty Cổ phần Đầu tư Dũng Tâm đã mua 15.627.000 cổ phiếu Tải về
33 29/01/2018 FIT: Công ty Cổ phần Đầu tư Dũng Tâm đăng ký mua 36.000.000 cổ phiếu Tải về
34 08/01/2018 FIT: Công văn UBCKNN chấp thuận gia hạn BCTC cả năm 2018 Tải về
STT Ngày Đăng Tên báo cáo Tải về
1 17/10/2017 FIT: Nghị quyết số 18 của HĐQT vv Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Tải về
2 17/10/2017 FIT: Nghị quyết số 19 của HĐQT vv Bổ nhiệm chức vụ Quyền Kế toán trưởng Tải về
3 17/10/2017 FIT: CBTT về việc miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng và bổ nhiệm chức vụ Quyền Kế toán trưởng Tải về
4 12/10/2017 FIT: Thông báo của Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh vè ngày đăng ký cuối cùng Tải về
5 05/10/2017 FIT: Thông báo của VSD về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán Tải về
6 28/09/2017 FIT: Nghị quyết số 17 của HĐQT vv triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bât thường năm 2017 Tải về
7 28/09/2017 FIT: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện tham dự ĐHCĐCĐ bất thường lần 1 năm 2017 Tải về
8 12/09/2017 FIT: Quyết định số 16 của HĐQT vv Miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc Phụ trách Đầu tư và Kiểm soát nội bộ Tải về
9 11/09/2017 FIT: Quyết định số 15 của HĐQT vv Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Phụ trách Tài chính Tải về
10 29/08/2017 FIT: DPV trở thành cổ đông lớn của FIT kể từ ngày 28/8/2017 Tải về
11 01/08/2017 FIT: Quyết định số 13 của HĐQT vv ban hành Quy chế quản trị công ty Tải về
12 01/08/2017 FIT: Quyết định số 14 của HĐQT vv Ban hành Quy trình công bố thông tin Tải về
13 28/07/2017 FIT: QĐ số 11 của HĐQT vv thay đổi ĐKKD Tải về
14 28/07/2017 FIT: Quyết định số 12 của HĐQT vv sửa đổi Điều lệ Công ty Tải về
15 28/07/2017 FIT: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần thứ 28 Tải về
16 17/07/2017 FIT: Quyết định số 09 của HĐQT vv thay đổi địa điểm trụ sở chính Tải về
17 17/07/2017 FIT: Quyết định số 10 của HĐQT vv sửa đổi Điều lệ công ty Tải về
18 10/07/2017 FIT: CBTT về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính Tải về
19 04/07/2017 FIT: Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cho CĐCL năm 2016 Tải về
20 18/05/2017 FIT: CBTT vv ký HĐ kiểm toán BCTC năm 2017 với công ty TNHH kiểm toán VACO Tải về
21 10/05/2017 FIT: Quyết định số 06 của HĐQT vv bổ nhiệm Giám đốc tài chính Tải về
22 05/05/2017 FIT: Báo cáo giao dich cp FIT của Quỹ PYN Elite Fund Tải về
23 14/04/2017 FIT: Báo cáo giao dich cp FIT của Công ty CP Đầu tư Dũng Tâm Tải về
24 12/04/2017 FIT: Báo cáo thay đổi (điều chỉnh) phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ Tải về
25 05/04/2017 FIT: CBTT về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 Tải về
26 03/04/2017 FIT: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ Tải về
27 03/04/2017 FIT: Báo cáo kết quả giao dich cổ phiếu DCL Tải về
28 30/03/2017 FIT-QD-cua-HDQT-vv-dieu-chinh-phuong-an-sd-so-tien-thu-duoc-tu-dot-chao-ban-cho-CDCL.pdf Tải về
29 13/03/2017 FIT: Báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông lớn - Quỹ PYN Elite Fund Tải về
30 13/03/2017 FIT: Báo cáo kết quả giao dich cổ phiếu DCL Tải về
31 13/03/2017 FIT: Thông báo giao dịch cổ phiếu DCL Tải về
32 10/03/2017 FIT: Thông báo của HSX về ngày ĐKCC thường niên 2017 Tải về
33 03/03/2017 FIT: Báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông lớn - Quỹ PYN Elite Fund Tải về
34 02/03/2017 FIT: NQ HĐQT vv triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 Tải về
35 21/02/2017 FIT: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ Tải về
36 13/02/2017 FIT: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 27 Tải về
37 10/02/2017 FIT: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết Tải về
38 08/02/2017 FIT: Nghị quyết HĐQT vv thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Tải về
39 07/02/2017 FIT: Báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông lớn - Quỹ PYN Elite Fund Tải về
40 06/02/2017 FIT: Quyết định về việc thay đổi niêm yết chứng khoán Tải về
41 20/01/2017 FIT: Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ 13 Tải về
42 17/01/2017 FIT: Nghị quyết HĐQT vv điều chỉnh PA sử dụng vốn từ đợt chào bán cho CĐCL và mua cp DCL Tải về
43 13/01/2017 FIT: Công văn số 285/UBCK-QLCB về việc báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu riêng lẻ của FIT Tải về
44 11/01/2017 FIT: Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ Tải về
45 11/01/2017 FIT: Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành Tải về
46 06/01/2017 FIT: Công văn UBCKNN chấp thuận gia hạn BCTC cả năm 2017 Tải về
STT Ngày Đăng Tên báo cáo Tải về
1 20/01/2017 Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng cuối năm 2016 Tải về
2 20/12/2016 FIT: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 26 Tải về
3 16/12/2016 FIT: Công văn đính chính số lượng cp nắm giữ của Công ty CP Đầu tư Dũng Tâm Tải về
4 12/12/2016 FIT: Báo cáo kết quả giao dich cổ phiếu DCL Tải về
5 09/12/2016 FIT: Báo cáo giao dịch cổ phiếu DCL Tải về
6 07/12/2016 FIT: Nghị quyết HĐQT vv thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Tải về
7 06/12/2016 FIT: Công văn số 7993 của UBCKNN vv chào bán cổ phiếu riêng lẻ FIT Tải về
8 29/11/2016 FIT: Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn - Quỹ PYN ELITE FUND bán 2,8 triệu cổ phiếu FIT Tải về
9 25/11/2016 FIT: Quyết định số 468/QĐ-SGDCK về việc thay đổi niêm yết Tải về
10 23/11/2016 FIT: Thông báo của HSX về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết Tải về
11 22/11/2016 FIT: Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ 12 Tải về
12 21/11/2016 Công văn số 7606 của UBCKNN vv chào bán cổ phiếu riêng lẻ FIT Tải về
13 18/11/2016 FIT: Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn - Quỹ PYN ELITE FUND bán 1,3 triệu cổ phiếu FIT Tải về
14 14/11/2016 FIT: công văn 7465 của UBCKNN vv báo cáo KQPH CP để chuyển đổi TPCĐ Tải về
15 09/11/2016 FIT: QĐ số 34 của HĐQT về việc bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh Tải về
16 09/11/2016 FIT: QĐ số 33 của HĐQT về việc miễn nhiệm Giám đốc chi nhánh Tải về
17 08/11/2016 FIT: Công văn số 1668/SGDHCM-NY của Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh v/v bổ sung hồ sơ thay đổi đăng ký niêm yết Tải về
18 07/11/2016 FIT: Thông báo giao dịch cổ phiếu DCL Tải về
19 04/11/2016 FIT: Báo cáo kết quả giao dich cổ phiếu DCL Tải về
20 04/11/2016 FIT: QĐ của HĐQT vv miễn nhiệm chức danh KTT Tải về
21 04/11/2016 FIT: QĐ của HĐQT vv bổ nhiệm chức danh KTT Tải về
22 03/11/2016 FIT: Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ 11 Tải về
23 28/10/2016 FIT: Nghị quyết HĐQT về việc chào bán cổ phiếu cho cổ đông chiến lược Tải về
24 27/10/2016 FIT: Báo cáo kết quả chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu Tải về
25 27/10/2016 FIT: CBTT thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành Tải về
26 18/10/2016 FIT: Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ 25 Tải về
27 11/10/2016 FIT: Quyết định của HĐQT về việc chuyển đổi Trái phiếu chuyển đổi Tải về
28 06/10/2016 FIT: Quyết định HĐQT về việc đổi tên công ty Tải về
29 03/10/2016 FIT: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu FIT - Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt Tải về
30 30/09/2016 FIT: Công ty CP Đầu tư F.I.T đăng ký mua 2 triệu cổ phiếu DCL Tải về
31 28/09/2016 FIT: Tổng Giám đốc FIT đăng ký mua 100.000 cổ phiếu FIT Tải về
32 27/09/2016 FIT: Báo cáo kết quả giao dich cổ phiếu DCL Tải về
33 22/09/2016 FIT: Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2016 Tải về
34 22/09/2016 FIT: Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2016 Tải về
35 12/09/2016 FIT: Thông báo giao dịch - FIT mua 1 triệu cổ phiếu DCL Tải về
36 12/09/2016 FIT: Quyết định HĐQT số 27 vv miễn nhiệm Thành viên HĐQT công ty Tải về
37 09/09/2016 FIT: Quyết định số 26 của HĐQT vv bổ nhiệm chức danh KTT đối với bà Nguyễn Thị Minh Châu Tải về
38 09/09/2016 FIT: QĐ số 25 của HĐQT vv miễn nhiệm chức vụ KTT đối với ông Hà Hồng Tuấn Tải về
39 08/09/2016 Thông báo họp ĐHĐCĐ bất thường năm 08/09/2016 Tải về
40 23/08/2016 FIT: Thông báo của HSX về ngày ĐKCC tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2016 Tải về
41 16/08/2016 FIT: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2016 Tải về
42 15/08/2016 FIT: Nghị quyết HĐQT về việc triệu tập ĐHĐCĐ bất thường năm 2016 Tải về
43 12/08/2016 Bản cung cấp thông tin về quản trị công ty 12/08/2016 Tải về
44 08/08/2016 FIT: BCTC giữa niên độ đã được soát xét năm 2016 - Hợp nhất Tải về
45 08/08/2016 FIT: Báo cáo tình chính giữa niên độ đã được soát xét 2016 - Công ty mẹ Tải về
46 04/08/2016 FIT: Nghị quyết HĐQT vv đầu tư thêm cổ phiếu DCL Tải về
47 02/08/2016 FIT: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần thứ 24 Tải về
48 29/07/2016 FIT: Báo cáo tình hình quản trị công ty 06 tháng đầu năm 2016 Tải về
49 26/07/2016 FIT: Nghị quyết HĐQT vv thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Tải về
50 18/07/2016 FIT: Báo cáo về thay đổi sở hữu cổ đông lớn - Quỹ PYN ELITE FUND Tải về
51 09/07/2016 FIT: Lấy ý kiến phản hồi của cổ đông về phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ đã được ĐHĐCĐ năm 2015 thông qua Tải về
52 06/07/2016 FIT: Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ 10 Tải về
53 06/07/2016 FIT: Thông báo của HSX về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết 06/07/2016 Tải về
54 05/07/2016 FIT: Công văn số 905/SGDHCM-NY của Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh v/v bổ sung hồ sơ thay đổi đăng ký niêm yết Tải về
55 29/06/2016 FIT: Nghị quyết HĐQT vv sửa đổi Điều lệ hoạt động của Công ty Tải về
56 28/06/2016 FIT: Công văn số 3742/UBCK-QLCB của UBCK Nhà nước về việc xác nhận KQ phát hành CP để trả cổ tức của F.I.T Tải về
57 28/06/2016 Công văn số 3742/UBCK-QLCB vv xác nhận kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức FIT Tải về
58 28/06/2016 FIT: Báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu Tải về
59 28/06/2016 FIT: CBTT thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành Tải về
60 21/06/2016 FIT: NQ HĐQT thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán Tải về
61 20/06/2016 FIT: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu TSC Tải về
62 16/06/2016 FIT: Nghị quyết HĐQT điều chỉnh một số nội dung của việc chào bán cổ phiếu cho cổ đông chiến lược Tải về
63 14/06/2016 FIT: Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn - Quỹ PYN ELITE FUND mua vào 1,7 triệu cổ phiếu FIT Tải về
64 10/06/2016 FIT: Nghị quyết HĐQT thông qua một số nội dung về việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông chiến lược Tải về
65 07/06/2016 FIT: CBTT về việc trả cổ tức năm 2015 Tải về
66 07/06/2016 FIT: Thông báo của HSX về ngày ĐKCC trả cổ tức năm 2015 Tải về
67 06/06/2016 FIT: Thông báo của VSD về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu CK Tải về
68 06/06/2016 FIT: Thông báo số 663/TB-SGDHCM của Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh về ngày đăng ký cuối cùng Tải về
69 31/05/2016 FIT: Công văn số 2941 của UBCKNN về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2015 Tải về
70 25/05/2016 FIT: Quyết định của cơ quan thuế về việc xử lý vi phạm sau thanh tra thuế Tải về
71 19/05/2016 FIT: Nghị quyết về việc chia cổ tức năm 2015 Tải về
72 16/05/2016 FIT: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 23 Tải về
73 13/05/2016 FIT: Thông báo giao dịch cổ phiếu TSC Tải về
74 10/05/2016 FIT: Nghị quyết HĐQT về việc mua thêm cổ phiếu TSC Tải về
75 09/05/2016 FIT: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu FIT của Công ty CP Tập đoàn FIT Tải về
76 09/05/2016 FIT: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu FIT của ông Nguyễn Ngọc Bích Tải về
77 09/05/2016 FIT: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của bà Nguyễn Thị Thu Nga Tải về
78 09/05/2016 FIT: Nghị quyết HĐQT vv thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Tải về
79 29/04/2016 FIT: Báo cáo tài chính riêng Quý I/2016 Tải về
80 29/04/2016 FIT: Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I/2016 Tải về
81 29/04/2016 FIT: Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế Quý I/2016 Tải về
82 27/04/2016 FIT: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ Tải về
83 26/04/2016 FIT: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người có liên quan của người nội bộ FIT Tải về
84 26/04/2016 FIT: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ Tải về
85 22/04/2016 FIT: Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 Tải về
86 22/04/2016 FIT: Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 Tải về
87 21/04/2016 FIT: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu FIT - Ông Bùi Xuân Trung Tải về
88 19/04/2016 FIT: Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên lần 2 năm 2016 Tải về
89 19/04/2016 FIT: CBTT về thời gian và địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 lần 2 Tải về
90 15/04/2016 FIT: Báo cáo kết quả giao dich cổ phiếu DCL Tải về
91 15/04/2016 FIT: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu FIT - Ông Nguyễn Văn Sang Tải về
92 15/04/2016 FIT: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu FIT - Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt Tải về
93 12/04/2016 FIT: NQ HĐQT về việc thay đổi chủ trương thành lập FIT Retail Tải về
94 12/04/2016 FIT: Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi chủ trương thành lập Công ty CP FIT Land Tải về
95 12/04/2016 FIT: Nghị quyết HĐQT về việc mua thêm cổ phần DCL Tải về
96 12/04/2016 FIT: Giao dịch của người có liên quan của Trưởng Ban Kiểm soát Tải về
97 12/04/2016 FIT: Thông báo về địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 lần 2 Tải về
98 11/04/2016 FIT: CBTT về thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 lần 2 Tải về
99 09/04/2016 FIT: CBTT về việc không tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 và dự kiến tổ chức lần 2 vào 23/4/2016 Tải về
100 04/04/2016 FIT: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Tải về
101 04/04/2016 FIT: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ Tải về
102 04/04/2016 FIT: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ-DCL Tải về
103 30/03/2016 FIT: CBTT về việc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 Tải về
104 01/03/2016 FIT: Quyết định số 07 của HĐQT vv miễn nhiệm Giám đốc Chi nhánh FIT tại TP Hồ Chí Minh đối với ông Vũ Thành Lê Tải về
105 01/03/2016 FIT: Quyết định số 08 của HĐQT vv bổ nhiệm ông Nguyễn Minh Hùng làm Giám đốc Chị nhánh FIT tại TP Hồ Chí Minh Tải về
106 19/02/2016 FIT: Nghị quyết HĐQT về việc thành lập Công ty CP FIT Retail Tải về
107 19/02/2016 FIT: Nghị quyết HĐQT về việc thành lập Công ty CP FIT Land Tải về
108 17/02/2016 FIT: UBCKNN chấp thuận cho FIT được gia hạn nộp BCTC quý cho năm tài chính 2016 Tải về
109 17/02/2016 FIT: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2016 Tải về
110 01/02/2016 FIT: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện tham dự ĐHĐCĐ TN năm 2016 Tải về
111 01/02/2016 FIT: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện tham dự ĐHĐCĐ TN năm 2016 Tải về
112 27/01/2016 FIT: Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn - Quỹ PYN ELITE FUND mua vào 2,9 triệu cổ phiếu FIT Tải về
113 21/01/2016 FIT: Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn - Quỹ PYN ELITE FUND mua vào 4 triệu cổ phiếu FIT Tải về
114 18/01/2016 FIT: Quyết định số 02 của HĐQT vv bổ nhiệm ông Vũ Thành Lê là thành viên HĐQT Tải về
115 18/01/2016 FIT: Quyết định số 03 của HDDQT vv miễn nhiệm Giám đốc Chi nhánh FIT tại TP Hồ Chí Minh đối với ông Phan Minh Sáng Tải về
116 18/01/2016 FIT: Quyết định số 04 của HĐQT vv bổ nhiệm ông Vũ Thành Lê làm Giám đốc Chị nhánh FIT tại TP Hồ Chí Minh Tải về
117 13/01/2016 FIT: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người có liên quan của người nội bộ TSC Tải về
118 04/01/2016 FIT: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ Tải về
119 04/01/2016 FIT: Nghị quyết số 01/2016/NQ-HĐQT/F.I.T về việc giảm tỷ lệ sở hữu tại TSC Tải về
STT Ngày Đăng Tên báo cáo Tải về
1 22/12/2015 F.I.T: Nghị quyết số 49/2015/NQ-HĐQT/F.I.T v/v miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT và bầu Chủ tịch HĐQT mới Tải về
2 17/12/2015 FIT: Báo cáo tình hình sử dụng vốn của đợt phát hành cổ phiếu ESOP 2015 Tải về
3 18/11/2015 FIT: Báo cáo tình hình sử dụng vốn của đợt tăng vốn từ 892.124.880.000 VND lên 1.784.249.760.000 VND Tải về
4 18/11/2015 FIT: Nghị quyết HĐQT số 46/2015/NQ-HĐQT/FIT về việc mua thêm cổ phần DCL Tải về
5 17/11/2015 F.I.T: Quyết định số 45/2015/NQ-HĐQT/F.I.T v/v mua thêm CP của Công ty Cổ phần Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ Tải về
6 06/11/2015 FIT: Quyết định số 43/2015/QĐ-HĐQT/F.I.T về việc thành lập Chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh Tải về
7 05/11/2015 FIT: Công văn số 6940/UBCK-QLPH của UBCK Nhà nước về việc xác nhận KQ chào bán trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ của F.I.T Tải về
8 03/11/2015 FIT: Nghị quyết số 42/2015/NQ-HĐQT/F.I.T về việc sửa đổi Điều lệ Công ty phù hợp với Luật DN 2014 Tải về
9 29/10/2015 F.I.T: Báo cáo kết quả phát hành trái phiếu doanh nghiệp (Công văn số 125/2015/CV-FIT) Tải về
10 07/10/2015 FIT: Quyết định số 39/2015/QĐ-HĐQT/F.I.T vv thay đổi mục đích đầu tư vào Công ty CP TMSX&DV Sao Nam Tải về
11 06/10/2015 FIT: Nghị quyết số 38 HĐQT vv tăng vốn điều lệ Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và Thương mại F.I.T Việt Nam Tải về
12 02/10/2015 FIT: Bà Trần Thị Mai Hương thôi đảm nhiệm vị trí Kế toán trưởng Tải về
13 01/10/2015 F.I.T: Quyết định số 36/2015/QĐ-HĐQT/F.I.T v/v bổ nhiệm ông Hà Hồng Tuấn chính thức đảm nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Tải về
14 22/09/2015 FIT: Quyết định số 33/2015/HĐQT-F.I.T vv gia hạn thời gian đảm nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với ông Hà Hồng Tuấn Tải về
15 22/09/2015 FIT: Quyết định số 24/2015/QĐ/F.I.T vv bổ nhiệm Người được ủy quyền CBTT Tải về
16 11/09/2015 F.I.T: Nghị quyết số 32 HĐQT vv Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Tải về
17 28/08/2015 FIT: Công văn số 5481/UBCK-QLPH về việc chào bán trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ của FIT Tải về
18 26/08/2015 FIT: Công văn số 5481/UBCK-QLPH của UBCK Nhà nước về việc chào bán trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ của F.I.T Tải về
19 17/08/2015 F.I.T: Thông báo số 844/TB-SGDHN v/v chấp thuận hủy niêm yết CP FIT của CTCP Đầu tư F.I.T Tải về
20 13/08/2015 FIT: Thông báo số 830/TB-SGDHCM về việc niêm yết và ngày giao dịch đầu tiên Tải về
21 11/08/2015 FIT: Quyết định số 495/QĐ-SGDHN của HNX về việc chấp thuận hủy niêm yết Tải về
22 07/08/2015 F.I.T: Báo cáo tiến độ sử dụng vốn của đợt phát hành từ 592.124.920.000 đồng lên 892.124.880.000 đồng Tải về
23 07/08/2015 FIT: Thông báo số 844/TB-SGDHN của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội v/v chấp thuận hủy niêm yết CP FIT Tải về
24 07/08/2015 F.I.T: Quyết định số 334/QĐ-SGDHCM v/v niêm yết cổ phiếu Tải về
25 06/08/2015 FIT: Báo cáo tình hình sử dụng vốn của đợt phát hành cp ra công chúng từ 517 - 892 Tải về
26 22/07/2015 CHI CỤC THUẾ: CTCP Đầu tư F.I.T không nợ thuế TNDN Tải về
27 21/07/2015 FIT Group mua vào hơn 12 triệu cổ phiếu FIT Tải về
28 21/07/2015 Giấy đăng kí kinh doanh F.I.T lần thứ 22 Tải về
29 21/07/2015 FIT: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ Tải về
30 20/07/2015 F.I.T: Giấy chứng nhận ĐKKD doanh nghiệp (Đăng ký thay đổi lần thứ 22) Tải về
31 15/07/2015 FIT: Thông báo số 737 của Sở GDCK Hà Nội về ngày giao dịch đầu tiên của 787.501 cổ phiếu phát hành thêm Tải về
32 14/07/2015 F.I.T: Thông báo số 737/TB-SGDHN Ngày Giao dịch đầu tiên của CP niêm yết bổ sung CTCP Đầu tư F.I.T (MCK: F.I.T) Tải về
33 09/07/2015 F.I.T: Thông báo giao dịch CP/ chứng chỉ quỹ của cổ đông nội bộ, người được ủy quyền công bố thông tin, người có liên quan (Số 14/2015/CV-FG) Tải về
34 09/07/2015 FIT: Cổ đông nội bộ thông bán cổ phiếu FIT Tải về
35 08/07/2015 F.I.T: Thông báo số 707/TB-SGDHN v/v chấp thuận niêm yết bổ sung cổ phiếu CTCP Đầu tư F.I.T (MCK: FIT) Tải về
36 08/07/2015 FIT: Thông báo số 707/TB-SGDHN của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội v/v chấp thuận niêm yết bổ sung CP Tải về
37 08/07/2015 FIT: Quyết định số 416/QĐ-SGDHN của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội v/v chấp thuận niêm yết bổ sung cổ phiếu Tải về
38 07/07/2015 F.I.T: Nghị quyết số 21/2015/NQ-HĐQT/F.I.T v/v phát hành trái phiếu chuyển đổi Tải về
39 03/07/2015 F.I.T: Công bố thông tin thay đổi số lượng CP có quyền biểu quyết đang lưu hành (Công văn số 80/2015/CV/F.I.T) Tải về
40 03/07/2015 FIT thay đổi số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 179.212.477 cổ phiếu Tải về
41 02/07/2015 F.I.T: Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 08/2013/GCNCP-VSD-9 (Đăng ký thay đổi lần thứ 9) Tải về
42 01/07/2015 F.I.T: Báo cáo tình hình sử dụng vốn của đợt chào bán chứng khoán ra công chúng (Chào bán cho CBCNV đợt 1) Tải về
43 25/06/2015 FIT: Công văn số 3850/UBCK-QLPH của UBCK Nhà nước về việc báo cáo KQ phát hành CP cho CBCNV của F.I.T Tải về
44 23/06/2015 Báo cáo kết quả phát hành ESOP Tải về
45 20/06/2015 F.I.T: Giấy chứng nhận ĐKKD doanh nghiệp (Đăng ký thay đổi lần thứ 21) Tải về
46 18/06/2015 F.I.T: Thông báo số 628/TB-SGDHN v/v ngày giao dịch đầu tiên của CP niêm yết bổ sung CTCP Đầu tư F.I.T (MCK: FIT) Tải về
47 10/06/2015 F.I.T: Công văn Ủy ban chứng khoán nhà nước số 3076/UBCK-QLPH v/v tài liệu đăng ký phát hành CP cho NLĐ của FIT Tải về
48 10/06/2015 FIT: Thông báo số 589 của HNX vv chấp thuận NY bổ sung cp FIT Tải về
49 10/06/2015 FIT: Quyết định số 339/QĐ-SGDHN của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội v/v chấp thuận niêm yết bổ sung cổ phiếu Tải về
50 10/06/2015 FIT: Công văn số 3076/UBCK-QLPH của UBCK Nhà nước về việc tài liệu ĐK phát hành CP cho NLĐ của F.I.T Tải về
51 10/06/2015 FIT: Thông báo số 589/TB-SGDHN của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội v/v chấp thuận niêm yết bổ sung CP Tải về
52 05/06/2015 F.I.T: Công bố thông tin thay đổi số lượng CP có quyền biểu quyết đang lưu hành (Công văn số 65/2015/CV/F.I.T) Tải về
53 03/06/2015 F.I.T: Nghị quyết số 18/2015/NQ-HĐQT/F.I.T v/v triển khai phát hành cổ phiếu cho CBCNV Tải về
54 03/06/2015 F.I.T: Nghị quyết số 19/2015/NQ-HĐQT/F.I.T v/v thông qua tiêu chuẩn và danh sách CBNV được mua CP theo chương trình lựa chọn cho NLĐ Tải về
55 28/05/2015 FIT: Công văn số 2685/UBCK-QLPH của UBCK Nhà nước về việc báo cáo KQ chào bán CP ra công chúng của F.I.T Tải về
56 25/05/2015 F.I.T: Báo cáo kết quả chào bán CP ra công chúng (Công văn số 62/2015/CV-FIT) Tải về
57 25/05/2015 FIT: CBTT về việc xử lý vi phạm sau thanh tra thuế từ năm 2011 - 2015 Tải về
58 20/05/2015 F.I.T: Nghị quyết số 16/2015/NQ-HĐQT/F.I.T v/v xử lý CP không chào bán hết của đợt phát hành CP cho CĐHH của Công ty Tải về
59 16/05/2015 FIT: CBTT vv thay đổi trụ sở chính Tải về
60 15/05/2015 F.I.T: Báo cáo kết quả giao dịch CP của người có liên quan của cô đông nội bộ (Công văn số 56/2015/CV-F.I.T) Tải về
61 12/05/2015 FIT: Đính chính Báo cáo kết quả giao dịch quyền mua cổ phiếu FIT của Công ty CP Tập đoàn FIT Tải về
62 07/05/2015 FIT: Báo cáo về sở hữu của cổ đông lớn - DAG Tải về
63 06/05/2015 FIT: NQ HĐQT số 13 vv thông qua việc nhận chuyển nhượng cp DCL qua hệ thống giao dịch của VSD Tải về
64 06/05/2015 FIT: Thông báo giao dịch cổ phiếu DCL Tải về
65 06/05/2015 F.I.T: Thông báo giao dịch CP của người có liên quan của cổ đông nội bộ (Công văn số 52/2015/CV-F.I.T) Tải về
66 22/04/2015 FIT: Công văn số 48/2015/CV-FIT vv Thông báo giao dịch quyền mua cổ phiếu/chứng chỉ quỹ của cổ đông nội bộ, người được ủy quyền công bố thông tin, người có liên quan Tải về
67 20/04/2015 F.I.T: Thông báo giao dịch quyền mua CP của người có liên quan của cổ đông nội bộ (Công văn số 11/2015/CV-FG) Tải về
68 31/03/2015 F.I.T: Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 12/GCN-UBCK Tải về
69 20/03/2015 F.I.T: Bổ nhiệm ông Hà Hồng Tuấn giữ chức vụ Kế toán trưởng từ ngày 20/03/2015 Tải về
70 10/03/2015 F.I.T: Thay đổi Giấy phép đăng ký kinh doanh lần thứ 20 Tải về
71 04/03/2015 THÔNG BÁO Ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết bổ sung CTCP Đầu tư F.I.T (MCK:FIT) Tải về
72 03/03/2015 FIT: Thông báo số 190/TB-SGDHN của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về ngày giao dịch đầu tiên của CP niêm yết bổ sung Tải về
73 02/03/2015 F.I.T: Nghị quyết số 07/2015/NQ-HĐQT/FIT v/v thông qua hồ sơ đăng ký chào bán CP ra công chúng Tải về
74 02/03/2015 F.I.T: Nghị quyết số 08/2015/NQ-HĐQT/FIT v/v đăng ký mở tài khoản phong tỏa tại ngân hàng Tải về
75 02/03/2015 F.I.T: Nghị quyết số 09/2015/NQ-HĐQT/FIT v/v thông qua một số nội dung về việc triển khai đợt 1 của việc chào bán CP tăng vốn điều lệ theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 của Công ty Tải về
76 27/02/2015 FIT: Quyết định số 103/QĐ-SGDHN của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội v/v chấp thuận niêm yết bổ sung cổ phiếu Tải về
77 27/02/2015 FIT: Công văn số 327/SGDHN-QLNY của Sở giao dịch chứng khoán TP Hà Nội v/v nộp phí đăng ký niêm yết bổ sung Tải về
78 27/02/2015 F.I.T: Thông báo số 180/TB-SGDHN v/v chấp thuận niêm yết bổ sung cổ phiếu CTCP Đầu tư F.I.T (MCK: FIT) Tải về
79 27/02/2015 FIT: Quyết định số 06/2015/QĐ-HĐQT/F.I.T v/v thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Tải về
80 27/02/2015 FIT: Thông báo số 180/TB-SGDHN của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội v/v chấp thuận niêm yết bổ sung CP Tải về
81 26/02/2015 F.I.T: Công bố thông tin v/v thay đổi số lượng CP đang lưu hành có quyền biểu quyết (Công văn số 26/2015/CV-FIT) Tải về
82 14/02/2015 Quy chế bầu cử thành viên HĐQT tại Đại hội TN 2015 Tải về
83 14/02/2015 Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 Tải về
84 12/02/2015 F.I.T: Báo cáo kết quả chào bán CP ra công chúng (Công văn số 19/2015/CV-FIT) Tải về
85 11/02/2015 F.I.T: Báo cáo tình hình quản trị công ty 2014 Tải về
86 11/02/2015 F.I.T: Thông báo kết quả chào bán cổ phiếu cho CBNV (DD1-2015) và tạm ứng cổ tức 2014 Tải về
87 11/02/2015 TSC: LNST năm 2014 đạt hơn 61 tỷ đồng, gấp 9 lần năm trước Tải về
88 11/02/2015 F.I.T: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ đông lớn Tải về
89 11/02/2015 F.I.T_ Báo cáo kết quả giao dịch của cổ đông nội bộ Tải về
90 11/02/2015 F.I.T_ Báo cáo kết quả giao dịch của cổ đông nội bộ Tải về
91 11/02/2015 Công ty Cổ phần Tập đoàn FIT: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ đông lớn Tải về
92 10/02/2015 F.I.T: Giấy chứng nhận ĐKKD doanh nghiệp (Đăng ký thay đổi lần thứ 18) Tải về
93 04/02/2015 F.I.T: Nghị quyết số 05/2015/NQ-HĐQT v/v xử lý CP không chào bán hết và CP lẻ phát sinh của đợt chào bán CP tăng vốn điều lệ Công ty Tải về
94 29/01/2015 F.I.T: Báo cáo tình hình sử dụng vốn của đợt chào bán chứng khoán ra công chúng (Đợt 2/2014) Tải về
95 29/01/2015 F.I.T: Báo cáo tình hình sử dụng vốn đợt 2/2014 Tải về
96 26/01/2015 F.I.T: Báo cáo về sở hưu cổ đông lớn của DCL Tải về
97 26/01/2015 FIT: Công văn số 14/2015/CV-FIT vv Báo cáo về sở hữu của cổ đông lớn Tải về
98 25/01/2015 FIT: Quyết định số 41/QĐ-SGDHN của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội v/v chấp thuận niêm yết bổ sung cổ phiếu Tải về
99 23/01/2015 FIT: Thông báo số 72/TB-SGDHN của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về ngày giao dịch đầu tiên của CP niêm yết bổ sung Tải về
100 23/01/2015 FIT: Thông báo số 71/TB-SGDHN của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội v/v chấp thuận niêm yết bổ sung CP Tải về
101 23/01/2015 Ông Nguyễn Văn Sang: Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Tải về
102 23/01/2015 F.I.T: Thông báo số 72/TB-SGDHN Ngày Giao dịch đầu tiên của CP niêm yết bổ sung CTCP Đầu tư F.I.T (MCK: F.I.T) Tải về
103 22/01/2015 F.I.T: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu đang lưu hành Tải về
104 22/01/2015 FIT: Thông báo số 64/TB-SGDHN của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về ngày giao dịch đầu tiên của CP niêm yết bổ sung Tải về
105 22/01/2015 FIT: Thông báo số 65/TB-SGDHN của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội v/v chấp thuận niêm yết bổ sung CP Tải về
106 22/01/2015 FIT: Quyết định số 39/QĐ-SGDHN của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội v/v chấp thuận niêm yết bổ sung cổ phiếu Tải về
107 22/01/2015 F.I.T: Thông báo số 65/TB-SGDHN v/v chấp thuận niêm yết bổ sung cổ phiếu CTCP Đầu tư F.I.T (MCK: FIT) Tải về
108 20/01/2015 FIT: Công văn số 254/UBCK-QLPH của UBCK Nhà nước về việc báo cáo KQ phát hành CP trả cổ tức năm 2014 của F.I.T Tải về
109 20/01/2015 FIT: Công văn số 255/UBCK-QLPH của UBCK Nhà nước về việc báo cáo KQ phát hành CP cho CBCNV của F.I.T Tải về
110 20/01/2015 F.I.T: Quyết định số 03/2015/QĐ HĐQT-F.I.T v/v thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh Tải về
111 19/01/2015 F.I.T: NQ HĐQT về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 Tải về
112 15/01/2015 F.I.T: Báo cáo kết quả phát hành CP theo chương trình lựa chọn cho NLĐ trong Công ty (Công văn số 03/2015/CV-FIT) Tải về
113 15/01/2015 F.I.T: Nghị quyết số 02/2015/NQ-HĐQT v/v thông qua định hướng và kế hoạch phát triển hoạt động kinh doanh năm 2015 Tải về
114 15/01/2015 FIT: Công văn số 03/2015/CV-FIT vv Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu Tải về
115 14/01/2015 F.I.T: Nghị quyết số 01/2015/NQ-HĐQT v/v thông qua kết quả phát hành CP để tạm ứng cổ tức năm 2014 Tải về
116 12/01/2015 F.I.T: Thông báo giao dịch quyền mua CP của cổ đông nội bộ Tải về
117 09/01/2015 F.I.T - Thông báo ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu niêm yết bổ sung Tải về
118 09/01/2015 F.I.T - Thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng đợt 1/2015 Tải về
119 09/01/2015 F.I.T - Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (đợt 1 năm 2015) Tải về
120 09/01/2015 F.I.T - Thay đổi Giấy phép kinh doanh lần thứ 17 Tải về
121 09/01/2015 FIT: Công văn số 02/2015/CV-FIT vv Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan Tải về
122 06/01/2015 F.I.T: Thông báo giao dịch quyền mua CP của cổ đông lớn (Công văn số 01/2015/CV-FG) Tải về
STT Ngày Đăng Tên báo cáo Tải về
1 31/12/2014 F.I.T: Báo cáo về sở hưu của cổ đông lớn (Công văn số 10/2014/CV-FG) Tải về
2 23/12/2014 F.I.T - Nghị quyết số 36/2014/QĐ HĐQT-F.I.T về việc tăng vốn điều lệ Tải về
3 22/12/2014 FIT: Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng Tải về
4 19/12/2014 FIT: Công văn số 7009/UBCK-QLPH của UBCK Nhà nước về việc tài liệu ĐK phát hành CP cho NLĐ của F.I.T Tải về
5 03/12/2014 F.I.T- Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ đợt 2 năm 2014 Tải về
6 03/12/2014 F.I.T-Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ 5 (ngày 20-11-2014) Tải về
7 03/12/2014 F.I.T - NQ HĐQT số 31- 32 - 33 - 34/2014/NQ-HĐQT/F.I.T - FIT-NQ31-2014 Tải về
8 03/12/2014 Thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng (Đợt 2 năm 2014) Tải về
9 03/12/2014 VSD chứng nhận 3.149.999 cổ phiếu FIT được đăng ký bổ sung Tải về
10 03/12/2014 F.I.T - Nghị quyết HĐQT về Bán cổ phiếu quỹ Tải về
11 03/12/2014 F.I.T - Nghị quyết HĐQT vv Thành lập Công ty trực thuộc Tải về
12 03/12/2014 F.I.T - Công bố thông tin Bán Cổ phiếu quỹ Tải về
13 03/12/2014 F.I.T - Thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng (Đợt 2 năm 2014) - BanCaoBach Tải về
14 03/12/2014 FIT- Báo cáo kết quả giao dich CP quỹ và Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu đang lưu hành Tải về
15 03/12/2014 F.I.T Thay đổi Giấy phép kinh doanh lần thứ 15 Tải về
16 03/12/2014 UBCK NN đã chấp thuận hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của TSC Tải về
17 03/12/2014 FIT - NQ HĐQT thông qua việc đầu tư vào TSC Tải về
18 03/12/2014 FIT - Báo các HĐQT 6 tháng đầu năm 2014 Tải về
19 03/12/2014 F.I.T- Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng (Đợt 2) Tải về
20 03/12/2014 F.I.T tăng vốn thành công đợt 1 năm 2014 lên 346,5 tỷ đồng Tải về
21 03/12/2014 F.I.T - Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu ra công chúng đợt 1/2014 - BaocaoKQphathanhCPchonguoiLD Tải về
22 03/12/2014 F.I.T - Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu ra công chúng đợt 1/2014 - /FIT-BaocaoKQchaobanCP Tải về
23 03/12/2014 F.I.T tăng vốn thành công lên 467 tỷ đồng - thay đổi số lượng cổ phiếu Tải về
24 03/12/2014 F.I.T - NQ HĐQT số 31- 32 - 33 - 34/2014/NQ-HĐQT/F.I.T - FIT_NQ 32-2014 Tải về
25 03/12/2014 F.I.T - NQ HĐQT số 31- 32 - 33 - 34/2014/NQ-HĐQT/F.I.T - FIT-NQ34-2014 Tải về
26 03/12/2014 F.I.T - Thông báo Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành Tải về
27 03/12/2014 F.I.T - Thay đổi Giấy Chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ 5 ngày 20/11/2014 Tải về
28 03/12/2014 F.I.T - Công văn đính chính NQ 31/2014/NQ-HĐQT/F.I.T - FIT-CVDinhchinhNQ31-2014 Tải về
29 03/12/2014 F.I.T - Công văn đính chính NQ 31/2014/NQ-HĐQT/F.I.T - FIT-NQ31-1-2014 Tải về
30 03/12/2014 F.I.T- Quyết định về việc chấp thuận niêm yết bổ sung cổ phiếu F.I.T Tải về
31 01/12/2014 FIT: Thông báo số 983A/TB-SGDHN của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về ngày giao dịch đầu tiên của CP niêm yết bổ sung Tải về
32 25/11/2014 FIT: Quyết định số 645/QĐ-SGDHN của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội v/v chấp thuận niêm yết bổ sung cổ phiếu Tải về
33 25/11/2014 FIT: Thông báo số 968/TB-SGDHN của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội v/v chấp thuận niêm yết bổ sung CP Tải về
34 18/11/2014 FIT: Công văn số 6437/UBCK-QLPH của UBCK Nhà nước về việc báo cáo KQ chào bán CP riêng lẻ đợt 2/2014 của F.I.T Tải về
35 06/11/2014 F.I.T- Báo cáo hợp nhất quý 3 công ty mẹ Tải về
36 05/11/2014 F.I.T - Báo cáo tiến độ sử dụng vốn đợt 1/2014 Tải về
37 05/11/2014 FIT: Công văn số 6120/UBCK-QLPH của UBCK Nhà nước về việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ đợt 2 năm 2014 Tải về
38 16/10/2014 Nghị quyết về việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2014 (đợt 1) Tải về
39 15/10/2014 F.I.T: 9 tháng đầu năm, lợi nhuận đạt 118, 5 tỷ đồng Tải về
40 02/10/2014 F.I.T thay đổi Giấy phép kinh doanh lần thứ 16 Tải về
41 18/08/2014 F.I.T - Chấp thuận của Sở GDCK HN về niêm yết cổ phiếu bổ sung và Ngày GD đầu tiên Đợt phát hành cổ phiếu lần 2/2014 Tải về
42 18/08/2014 FIT: Thông báo số 677/TB-SGDHN của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về ngày giao dịch đầu tiên của CP niêm yết bổ sung Tải về
43 18/08/2014 FIT: Thông báo số 676/TB-SGDHN của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội v/v chấp thuận niêm yết bổ sung CP Tải về
44 15/08/2014 FIT: Quyết định số 438/QĐ-SGDHN của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội v/v chấp thuận niêm yết bổ sung cổ phiếu Tải về
45 14/08/2014 F.I.T tăng vốn thành công lên 467 tỷ đồng - giấy chứng nhận Tải về
46 13/08/2014 FIT: Công văn số 4606/UBCK-QLPH của UBCK Nhà Nước về việc Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng đợt 2 của F.I.T Tải về
47 12/06/2014 FIT: Công văn số 3511/UBCK-QLPH của UBCK Nhà nước về việc chào bán cổ phiếu đợt 2 của F.I.T Tải về
48 09/06/2014 FIT: Công văn số 3449/UBCK-QLPH của UBCK Nhà nước về việc bán cổ phiếu quỹ của FIT Tải về
49 06/06/2014 Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 34.649.996 cp Tải về
50 26/05/2014 FIT: Thông báo số 461/TB-SGDHN của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội v/v chấp thuận niêm yết bổ sung CP Tải về
51 22/05/2014 FIT: Thông báo số 466/TB-SGDHN của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về ngày giao dịch đầu tiên của CP niêm yết bổ sung Tải về
52 22/05/2014 FIT: Quyết định số 271/QĐ-SGDHN của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội v/v chấp thuận niêm yết bổ sung cổ phiếu Tải về
53 21/05/2014 Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành Tải về
54 21/05/2014 Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Tải về
55 20/05/2014 FIT: Thông báo số 454/TB-SGDHN của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về ngày giao dịch đầu tiên của CP niêm yết bổ sung Tải về
56 20/05/2014 FIT: Công văn số 3042/UBCK-QLPH của UBCK Nhà nước về việc báo cáo KQ chào bán CP ra công chúng của F.I.T Tải về
57 16/05/2014 FIT: Quyết định số 243/QĐ-SGDHN của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội v/v chấp thuận niêm yết bổ sung cổ phiếu
58 16/05/2014 FIT: Thông báo số 434/TB-SGDHN của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội v/v chấp thuận niêm yết bổ sung CP Tải về
59 29/04/2014 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Tải về
60 29/04/2014 Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Tải về
61 29/04/2014 Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Tải về
62 25/04/2014 Giải trình chênh lệch lợi nhuận q1/2014 so với cùng kỳ năm trước Tải về
63 23/04/2014 FIT: Công văn số 1635/UBCK-QLPH của UBCK Nhà nước về việc báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2013 Tải về
64 12/03/2014 Nghị quyết HĐQT bàn về KH SXKD năm 2014 Tải về
65 12/03/2014 Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 4-2013 với báo cáo kiểm toán Tải về
66 07/03/2014 chốt quyền mua cổ phiếu phát hành thêm Tải về
67 04/03/2014 FIT: Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng
68 07/02/2014 Báo cáo quản trị công ty năm 2013 Tải về
69 23/01/2014 Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế Tải về
70 23/01/2014 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường Tải về
STT Ngày Đăng Tên báo cáo Tải về
1 17/12/2013 FIT: Thông báo số 1061/TB-SGDHN của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về ngày giao dịch đầu tiên của CP niêm yết bổ sung Tải về
2 16/12/2013 20/12, ngày giao dịch đầu tiên 750.000 cp niêm yết bổ sung Tải về
3 13/12/2013 Thay đổi số lượng cổ phiếu lưu hành Tải về
4 12/12/2013 FIT: Quyết định số 621/QĐ-SGDHN của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội v/v chấp thuận niêm yết bổ sung cổ phiếu Tải về
5 09/12/2013 Nghị quyết HĐQT triệu tập ĐHĐCĐ bất thường Tải về
6 18/10/2013 Giải trình chênh lệch lợi nhuận quý 3/2013 Tải về
7 27/08/2013 Công bố thông tin phát hành cổ phiếu để trả cổ tức Tải về
8 01/08/2013 Báo cáo quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2013 Tải về
9 25/07/2013 Bổ sung chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ Tải về
10 28/06/2013 FIT: Quyết định số 298/QĐ-SGDHN của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội v/v chấp thuận niêm yết cổ phiếu Tải về
11 10/04/2013 Thông báo Chốt danh sách cổ đông để thực hiện lưu ký chứng khoán Tải về
STT Ngày Đăng Tên báo cáo Tải về
1 28/07/2022 Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2022 Tải về
2 28/01/2022 FIT: Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2021 Tải về
3 30/07/2021 FIT: Báo cáo tình hình quản trị Công ty 06 tháng đầu năm 2021 Tải về
4 30/01/2021 FIT: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020 Tải về
5 28/07/2020 FIT: Báo cáo tình hình quản trị công ty 06 tháng đầu năm 2020 Tải về
6 30/01/2020 FIT: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2019 Tải về
7 30/07/2019 FIT: Báo cáo tình hình quản trị công ty 06 tháng đầu năm 2019 Tải về
8 22/01/2019 FIT: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2018 Tải về
9 26/07/2018 FIT: Báo cáo tình hình quả trị công ty 06 tháng đầu năm 2018 Tải về
10 26/01/2018 FIT: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2017 Tải về
11 17/07/2017 FIT: Báo cáo tình hình quản trị công ty 06 tháng đầu năm 2017 Tải về
12 20/01/2017 FIT: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2016 Tải về
13 20/01/2017 FIT: Báo cáo quản trị 6 tháng cuối năm 2016 Tải về
14 29/07/2016 FIT: Báo cáo tình hình quản trị công ty 06 tháng đầu năm 2016 Tải về
15 21/01/2016 FIT: Báo cáo tình hình quản trị 06 tháng cuối năm 2015 Tải về
16 22/07/2015 FIT: Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2015 Tải về
17 11/02/2015 F.I.T: Báo cáo tình hình quản trị công ty 2014 Tải về
18 03/12/2014 Báo cáo tình hình quản trị công ty Tải về
STT Ngày Đăng Tên báo cáo Tải về
1 28/10/2022 FIT: Giải trình kết quả kinh doanh Báo cáo tài chính - Quý III năm 2022 Tải về
2 28/10/2022 FIT: Báo cáo tài chính riêng - Quý III năm 2022 Tải về
3 28/10/2022 FIT: Báo cáo tài chính hợp nhất - Quý III năm 2022 Tải về
4 29/08/2022 FIT: Giải trình kết quả kinh doanh Báo cáo tài chính - bán niên năm 2022 Tải về
5 29/08/2022 FIT: Báo cáo tài chính hợp nhất - Bán niên năm 2022 Tải về
6 29/08/2022 FIT: Báo cáo tài chính riêng - Bán niên năm 2022 Tải về
7 29/07/2022 FIT: Giải trình biến động lợi nhuận Quý II năm 2022 Tải về
8 29/07/2022 FIT: Báo cáo tài chính hợp nhất Quý II năm 2022 Tải về
9 29/07/2022 FIT: Báo cáo tài chính riêng Quý II năm 2022 Tải về
10 29/04/2022 FIT: Giải trình biến động lợi nhuận Quý 1 năm 2022 Tải về
11 29/04/2022 FIT: Báo cáo tài chính riêng Quý 1 năm 2022 Tải về
12 29/04/2022 FIT: Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1 năm 2022 Tải về
13 17/02/2022 FIT: Giải trình biến động lợi nhuận năm 2021 Tải về
14 17/02/2022 FIT: Báo cáo tài chính riêng năm 2021 Tải về
15 17/02/2022 FIT: Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 Tải về
16 28/01/2022 FIT: Giải trình biến động lợi nhuận Quý 4 năm 2021 Tải về
17 28/01/2022 FIT: Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4 năm 2021 Tải về
18 28/01/2022 FIT: Báo cáo tài chính riêng Quý 4 năm 2021 Tải về
19 25/10/2021 FIT: Giải trình biến động lợi nhuận Quý 3 năm 2021 Tải về
20 25/10/2021 FIT: Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3 năm 2021 Tải về
21 25/10/2021 FIT: Báo cáo tài chính riêng Quý 3 năm 2021 Tải về
22 25/08/2021 FIT: Giải trình biến động lợi nhuận Bán niên Năm 2021 Tải về
23 25/08/2021 FIT: Báo cáo tài chính hợp nhất Bán niên năm 2021 Tải về
24 25/08/2021 FIT: Báo cáo tài chính riêng Bán niên năm 2021 Tải về
25 30/07/2021 FIT: Giải trình biến động lợi nhuận Quý 2 Năm 2021 Tải về
26 30/07/2021 FIT: Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2 năm 2021 Tải về
27 30/07/2021 FIT: Báo cáo tài chính riêng Quý 2 năm 2021 Tải về
28 29/04/2021 FIT: Giải trình biến động lợi nhuận Quý 1 Năm 2021 Tải về
29 29/04/2021 FIT: Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1 năm 2021 Tải về
30 29/04/2021 FIT: Báo cáo tài chính riêng Quý 1 năm 2021 Tải về
31 31/03/2021 FIT: Giải trình biến động lợi nhuận năm 2020 Tải về
32 31/03/2021 FIT: Báo cáo tài chính riêng năm 2020 Tải về
33 31/03/2021 FIT: Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 Tải về
34 29/01/2021 FIT: Giải trình biến động lợi nhuận quý 4 năm 2020 Tải về
35 29/01/2021 FIT: Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2020 Tải về
36 29/01/2021 FIT: Báo cáo tài chính riêng quý 4 năm 2020 Tải về
37 29/10/2020 FIT: Giải trình biến động lợi nhuận quý 3 năm 2020 Tải về
38 29/10/2020 FIT: Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2020 Tải về
39 29/10/2020 FIT: Báo cáo tài chính riêng quý 3 năm 2020 Tải về
40 27/08/2020 FIT: Giải trình biến động LNST bán niên năm 2020 Tải về
41 27/08/2020 FIT: Báo cáo tài chính riêng soát xét bán niên 2020 Tải về
42 27/08/2020 FIT: Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên 2020 Tải về
43 30/07/2020 FIT: Giải trình biến động lợi nhuận quý 2 năm 2020 Tải về
44 30/07/2020 FIT: Báo cáo tài chính riêng quý 2 năm 2020 Tải về
45 30/07/2020 FIT: Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2020 Tải về
46 28/04/2020 FIT: giải trình kết quả kinh doanh Quý 1 năm 2020 Tải về
47 28/04/2020 FIT: báo cáo tài chính riêng Quý 1 năm 2020 Tải về
48 28/04/2020 FIT: Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1 năm 2020 Tải về
49 30/03/2020 FIT: giải trình lợi nhuận sau thuế 2019 Tải về
50 30/03/2020 FIT: Giải trình hồi tố 2018 Tải về
51 30/03/2020 FIT: Báo cáo tài chính riêng năm 2019 Tải về
52 30/03/2020 FIT báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 Tải về
53 30/01/2020 FIT: Giải trình hồi tố BCTC riêng quý IV và năm 2018 Tải về
54 30/01/2020 FIT: Giải trình biến động lợi nhuận BCTC quý IV năm 2019 Tải về
55 30/01/2020 FIT: Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV năm 2019 Tải về
56 30/01/2020 FIT: Báo cáo tài chính riêng quý IV năm 2019 Tải về
57 30/10/2019 FIT: Giải trình biến động lợi nhuận BCTC quý III năm 2019 Tải về
58 30/10/2019 FIT: Báo cáo tài chính hợp nhất quý III năm 2019 Tải về
59 30/10/2019 FIT: Báo cáo tài chính riêng quý III năm 2019 Tải về
60 30/08/2019 FIT: Giải trình ý kiến nhấn mạnh của Kiểm toán trên BCTC hợp nhất bán niên soát xét năm 2019 Tải về
61 29/08/2019 FIT: Giải trình biến động lợi nhuận BCTC bán niên soát xét năm 2019 Tải về
62 29/08/2019 FIT: Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên soát xét năm 2019 Tải về
63 29/08/2019 FIT: Báo cáo tài chính riêng bán niên soát xét năm 2019 Tải về
64 30/07/2019 FIT: Giải trình biến động lợi nhuận quý II năm 2019 Tải về
65 30/07/2019 FIT: Báo cáo tài chính hợp nhất quý II năm 2019 Tải về
66 30/07/2019 FIT: Báo cáo tài chính riêng quý II năm 2019 Tải về
67 26/04/2019 FIT: Giải trình biến động lợi nhuận quý I năm 2019 Tải về
68 26/04/2019 FIT: Báo cáo tài chính hợp nhất quý I năm 2019 Tải về
69 26/04/2019 FIT: Báo cáo tài chính riêng quý I năm 2019 Tải về
70 25/03/2019 FIT: Công văn giải trình biến động lợi nhuận năm 2018 Tải về
71 25/03/2019 FIT: Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 Tải về
72 25/03/2019 FIT: Báo cáo tài chính riêng năm 2018 Tải về
73 30/01/2019 FIT: Giải trình biến động lợi nhuận quý IV năm 2018 Tải về
74 30/01/2019 FIT: Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV năm 2018 Tải về
75 30/01/2019 FIT: Báo cáo tài chính riêng quý IV năm 2018 Tải về
76 30/10/2018 FIT: Giải trình biến động lợi nhuận quý III năm 2018 Tải về
77 30/10/2018 FIT: Báo cáo tài chính hợp nhất quý III năm 2018 Tải về
78 30/10/2018 FIT: Báo cáo tài chính riêng quý III năm 2018 Tải về
79 29/08/2018 FIT: Công văn giải trình biến động lợi nhuận sau thuế BCTC soát xét bán niên năm 2018 Tải về
80 29/08/2018 FIT: BCTC hợp nhất giữa niên độ đã được soát xét năm 2018 Tải về
81 29/08/2018 FIT: BCTC riêng giữa niên độ đã được soát xét năm 2018 Tải về
82 27/07/2018 FIT: Giải trình số liệu Báo cáo tài chính quý I năm 2018 Tải về
83 27/07/2018 FIT: Giải trình biến động lợi nhuận quý II năm 2018 Tải về
84 27/07/2018 FIT: Báo cáo tài chính hợp nhất quý II năm 2018 Tải về
85 27/07/2018 FIT: Báo cáo tài chính riêng quý II năm 2018 Tải về
86 02/05/2018 FIT: Giải trình Lợi nhuận Quý 1.2018 Tải về
87 02/05/2018 FIT: Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1.2018 Tải về
88 02/05/2018 Báo cáo tài chính Riêng Quý 1.2018 Tải về
89 14/03/2018 FIT: Bản giải trình biến động lợi nhuận Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 Tải về
90 14/03/2018 FIT: Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 Tải về
91 14/03/2018 FIT: Báo cáo tài chính riêng năm 2017 Tải về
92 30/01/2018 FIT: Bản giải trình biến động lợi nhuận quý IV năm 2017 Tải về
93 30/01/2018 FIT: Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV năm 2017 Tải về
94 30/01/2018 FIT: Báo cáo tài chính riêng quý IV năm 2017 Tải về
95 28/10/2017 FIT: Công văn giải trình chênh lệch LNST BCTC riêng, hợp nhất quý III năm 2017 Tải về
96 28/10/2017 FIT: Báo cáo tài chính hợp nhất quý III năm 2017 Tải về
97 28/10/2017 FIT: Báo cáo tài chính riêng quý III năm 2017 Tải về
98 25/08/2017 FIT: BCTC giữa niên độ đã được soát xét năm 2017 - Hợp nhất Tải về
99 25/08/2017 FIT: BCTC giữa niên độ đã được soát xét năm 2017 - Công ty mẹ Tải về
100 25/08/2017 FIT: Công văn giải trình chênh lệch LNST BCTC quý II và BCTC soát xét bán niên năm 2017 Tải về
101 31/07/2017 FIT: Báo cáo tài chính quý II/2017 - Công ty mẹ Tải về
102 31/07/2017 FIT: BCTC hợp nhất quý II/2017 Tải về
103 28/04/2017 FIT: Báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2017 Tải về
104 28/04/2017 FIT: Báo cáo tài chính riêng quý I/2017 Tải về
105 28/04/2017 FIT: Giải trình biến động lợi nhuận BCTC hợp nhất và riêng quý I/2017 so với cùng kỳ năm trước Tải về
106 13/03/2017 FIT: Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán năm 2016 Tải về
107 13/03/2017 FIT: Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán 2016 Tải về
108 13/03/2017 FIT: Giải trình biến động lợi nhuận trên BCTC riêng và BCTC hợp nhất năm 2016 so với năm trước Tải về
109 13/03/2017 FIT: Giải trình chênh lệch số liệu trước và sau kiểm toán BCTC năm 2016 Tải về
110 30/01/2017 FIT: Báo cáo tài chính riêng Quý IV 2016 Tải về
111 30/01/2017 FIT: Báo cáo tài chính hợp nhất Quý IV 2016 Tải về
112 30/01/2017 FIT: Công văn giải trình biến động lợi nhuận BCTC quý IV 2016 Tải về
113 27/10/2016 FIT: Báo cáo tài chính hợp nhất Quý III/2016 Tải về
114 27/10/2016 FIT: Báo cáo tài chính riêng Quý III/2016 Tải về
115 27/10/2016 FIT: Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế Quý III/2016 Tải về
116 08/08/2016 FIT: BCTC giữa niên độ đã được soát xét năm 2016 - Hợp nhất Tải về
117 08/08/2016 FIT: Báo cáo tình chính giữa niên độ đã được soát xét 2016 - Công ty mẹ Tải về
118 08/08/2016 FIT: Giải trình biến động LNST BCTC bán niên năm 2016 Tải về
119 29/07/2016 Giải trình biến động lợi nhuận BCTC riêng và hợp nhất quý II 2016 Tải về
120 29/07/2016 FIT: Báo cáo tài chính hợp nhất Quý II/2016 Tải về
121 29/07/2016 FIT: Báo cáo tài chính riêng Quý II/2016 Tải về
122 29/04/2016 FIT: Báo cáo tài chính riêng Quý I/2016 Tải về
123 29/04/2016 FIT: Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I/2016 Tải về
124 29/04/2016 FIT: Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế Quý I/2016 Tải về
125 24/02/2016 FIT: BCTC hợp nhất năm 2015 đã kiểm toán Tải về
126 24/02/2016 FIT: BCTC riêng năm 2015 đã kiểm toán Tải về
127 FIT: Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế Quý IV.2015 của BCTC riêng, BCTC hợp nhất so với cùng kỳ năm trước Tải về
128 28/01/2016 FIT: Báo cáo tài chính riêng Quý IV năm 2015 Tải về
129 28/01/2016 FIT: Báo cáo tài chính hợp nhất Quý IV năm 2015 Tải về
130 12/11/2015 FIT: BCTC Quý III 2015 hợp nhất Tải về
131 12/11/2015 FIT: BCTC Quý III 2015 công ty mẹ Tải về
132 10/11/2015 FIT: Giải trình chênh lệch Báo cáo kết quả kinh doanh quý III 2015 - Công ty mẹ Tải về
133 10/11/2015 FIT: Giải trình chênh lệch BCKQKD quý III 2015 - Hợp nhất Tải về
134 11/08/2015 FIT: Giải trình chênh lệch LNST BCTC bán niên năm 2015 Tải về
135 11/08/2015 FIT: Giải trình biến động lợi nhuận BCTC hợp nhất và riêng quý II/2015 Tải về
136 10/08/2015 FIT: Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ đã được soát xét năm 2015 Tải về
137 07/08/2015 FIT: BCTC Hợp nhất Q2/2015 Tải về
138 06/08/2015 FIT: Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét năm 2015 Tải về
139 12/05/2015 FIT: BCTC Q1/2015 - Công ty mẹ Tải về
140 12/05/2015 FIT: BCTC Q1/2015 - Hợp nhất Tải về
141 12/05/2015 FIT: BCTC Q1/2015 - Giải trình chênh lệch Tải về
142 18/02/2015 FIT: Giải trình biến động LNST BCTC KT năm 2015 - Hợp nhất và Riêng Tải về
143 14/02/2015 F.I.T: Báo cáo tài chính Quý 4/2014 Tải về
144 14/02/2015 F.I.T: Báo cáo kiểm toán năm 2014 Tải về
145 12/02/2015 Giải trình chênh lệch lợi nhuận trước thuế quý 4-2014 Tải về
146 11/02/2015 TSC: LNST năm 2014 đạt hơn 61 tỷ đồng, gấp 9 lần năm trước Tải về
147 05/02/2015 FIT: Giải trình biến động LNST BCTC năm 2014 Tải về
148 03/12/2014 Bản cáo bạch Công ty Cổ phần Đầu tư F.I.T (Đã thay đổi Tài khoản ngân hàng nhận tiền mua cổ phiếu) Tải về
149 03/12/2014 Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2012 Tải về
150 29/07/2014 Bản cáo bạch Công ty Cổ phần Đầu tư F.I.T 6 tháng 2014 Tải về
151 10/07/2014 F.I.T - Báo cáo Tài chính Quý II-2014 Tải về
152 14/04/2014 BCTC Quý 1/2014: F.I.T đạt LNTT gần bằng cả năm 2013 Tải về
153 09/01/2014 F.I.T: Báo cáo Tài chính 2013 đã kiểm toán Tải về
154 09/01/2014 Báo cáo tài chính Quý 4/2013 - F.I.T đạt lợi nhuận 175% so với cùng kỳ năm trước Tải về
155 14/10/2013 Báo cáo Tài chính Quý 3/2013 Công ty Cổ phần Đầu tư FIT Tải về
156 30/08/2013 Báo cáo Tài chính bán niên Công ty Cổ phần Đầu tư F.I.T Tải về
157 15/07/2013 Báo cáo Tài chính Quý 2/2013 Công ty Cổ phần Đầu tư FIT Tải về
STT Ngày Đăng Tên báo cáo Tải về
1 10/03/2022 FIT: Báo cáo thường niên năm 2021 Tải về
2 20/04/2021 FIT: Báo cáo thường niên năm 2020 Tải về
3 10/07/2020 FIT: Báo cáo thường niên năm 2019 bản thiết kế Tải về
4 17/04/2020 FIT: Báo cáo thường niên năm 2019 Tải về
5 14/05/2019 FIT: Báo cáo thường niên 2018 bản thiết kế Tải về
6 12/04/2019 FIT: Báo cáo thường niên năm 2018 Tải về
7 03/04/2018 FIT: Báo cáo Thường niên năm 2017 Tải về
8 03/05/2017 FIT: Báo cáo thường niên năm 2016 Tải về
9 03/04/2017 FIT: Báo cáo thường niên năm 2016 Tải về
10 17/03/2016 FIT: Báo cáo thường niên năm 2015 Tải về
11 05/03/2015 BCTN 2014 Tải về
12 03/12/2014 FIT - Báo cáo thường niên Công ty Cổ phần Đầu tư F.I.T 2013
13 07/02/2014 Báo cáo quản trị công ty năm 2013 Tải về
STT Ngày Đăng Tên báo cáo Tải về
1 05/11/2022 Bản tin IR tháng 10/2022 Tải về
2 05/10/2022 Bản tin IR tháng 09/2022 Tải về
3 05/09/2022 Bản tin IR tháng 08/2022 Tải về
4 05/08/2022 Bản tin IR tháng 07/2022 Tải về
5 05/07/2022 Bản tin IR tháng 06/2022 Tải về
6 05/06/2022 Bản tin IR tháng 05/2022 Tải về
7 05/05/2022 Bản tin IR tháng 04/2022 Tải về
8 05/04/2022 Bản tin IR tháng 03/2022 Tải về
9 05/03/2022 Bản tin IR tháng 02/2022 Tải về
10 05/02/2022 Bản tin IR tháng 01/2022 Tải về
11 05/01/2022 Bản tin IR tháng 12/2021 Tải về
12 05/12/2021 Bản tin IR tháng 11/2021 Tải về
13 05/11/2021 Bản tin IR tháng 10/2021 Tải về
14 05/10/2021 Bản tin IR tháng 9/2021 Tải về
15 05/09/2021 Bản tin IR tháng 8/2021 Tải về
16 05/08/2021 Bản tin IR tháng 7/2021 Tải về
17 05/07/2021 Bản tin IR tháng 6/2021 Tải về
18 05/06/2021 Bản tin IR tháng 5/2021 Tải về
19 05/05/2021 Bản tin IR tháng 4/2021 Tải về
20 05/04/2021 Bản tin IR tháng 3/2021 Tải về
21 05/03/2021 Bản tin IR tháng 2/2021 Tải về
22 05/02/2021 Bản tin IR tháng 1/2021 Tải về
23 05/01/2021 Bản tin IR tháng 12/2020 Tải về
24 05/12/2020 Bản tin IR tháng 11/2020 Tải về
25 05/11/2020 Bản tin IR tháng 10/2020 Tải về
26 05/10/2020 Bản tin IR tháng 09/2020 Tải về
27 05/09/2020 Bản tin IR tháng 08/2020 Tải về
28 05/08/2020 Bản tin IR tháng 07/2020 Tải về
29 07/07/2020 Thư gửi cổ đông Quý 1/2020 Tải về
30 05/07/2020 Bản tin IR tháng 06/2020 Tải về
31 05/06/2020 Bản tin IR tháng 05/2020 Tải về
32 05/05/2020 Bản tin IR tháng 04/2020 Tải về
33 05/04/2020 Bản tin IR tháng 03/2020 Tải về
34 11/03/2020 Thư gửi cổ đông Quý 4/2019 Tải về
35 05/03/2020 Bản tin IR tháng 02/2020 Tải về
36 05/02/2020 Bản tin IR tháng 01/2020 Tải về
37 06/01/2020 Bản tin IR tháng 12/2019 Tải về
38 10/12/2019 Thư gửi các cổ đông và nhà đầu tư - Quý III/2019 Tải về
39 04/12/2019 Bản tin IR tháng 11/2019 Tải về
40 04/11/2019 Bản tin IR tháng 10/2019 Tải về
41 04/10/2019 Bản tin IR tháng 9/2019 Tải về
42 05/09/2019 Bản tin IR tháng 8/2019 Tải về
43 05/08/2019 Bản tin IR tháng 7/2019 Tải về
44 23/08/2019 Thư gửi các cổ đông và nhà đầu tư - Quý II/2019 Tải về
45 05/07/2019 Bản tin IR tháng 6/2019 Tải về
46 05/06/2019 Bản tin IR tháng 5/2019 Tải về
47 22/05/2019 Thư gửi các cổ đông và nhà đầu tư - Quý I/2019 Tải về
48 06/05/2019 Bản tin IR tháng 4/2019 Tải về
49 01/04/2019 Bản tin IR tháng 3/2019 Tải về
50 05/03/2019 Thư gửi các cổ đông và nhà đầu tư - Quý IV/2018 Tải về
51 28/02/2019 Bản tin IR tháng 2/2019 Tải về
52 01/02/2019 Bản tin IR tháng 1/2019 Tải về
53 03/01/2019 Bản tin IR tháng 12/2018 Tải về
54 03/12/2018 Bản tin IR tháng 11/2018 Tải về
55 15/11/2018 Thư gửi các cổ đông và nhà đầu tư - Quý III/2018 Tải về
56 02/11/2018 Bản tin IR tháng 10/2018 Tải về
57 05/10/2018 Bản tin IR tháng 9/2018 Tải về
58 05/09/2018 Bản tin IR tháng 8/2018 Tải về
59 24/08/2018 Thư gửi các cổ đông và nhà đầu tư - Quý II/2018 Tải về
60 05/08/2018 Bản tin IR tháng 7/2018 Tải về
61 05/07/2018 Bản tin IR tháng 6/2018 Tải về
62 06/06/2018 Thư gửi các cổ đông và nhà đầu tư - Quý I/2018 Tải về
63 05/06/2018 Bản tin IR tháng 5/2018 Tải về
64 05/05/2018 Bản tin IR tháng 4/2018 Tải về
65 05/04/2018 Bản tin IR tháng 3/2018 Tải về
66 05/03/2018 Bản tin IR tháng 2/2018 Tải về
67 05/02/2018 Bản tin IR tháng 1/2018 Tải về
68 05/01/2018 Bản tin IR tháng 12/2017 Tải về
69 14/12/2017 Thư gửi các cổ đông và nhà đầu tư - Quý 3/2017 Tải về
70 04/12/2017 Bản tin IR tháng 11/2017 Tải về
71 02/11/2017 Bản tin IR tháng 10/2017 Tải về
72 05/10/2017 Bản tin IR tháng 9/2017 Tải về
73 17/09/2017 Bản tin IR tháng 8/2017 Tải về
74 19/09/2017 Thư gửi các cổ đông và nhà đầu tư - 6 tháng đầu năm 2017 Tải về
75 07/08/2017 Bản tin IR tháng 7/2017 Tải về
76 11/07/2017 Bản tin IR tháng 6/2017 Tải về
77 09/06/2017 Bản tin IR tháng 5/2017 Tải về
78 05/05/2017 Bản tin IR tháng 4/2017 Tải về
79 07/04/2017 Bản tin IR tháng 03/2017 Tải về
80 06/03/2017 Bản tin IR tháng 2/2017 Tải về
81 08/02/2017 Bản tin IR tháng 1/2017 Tải về
82 13/01/2017 Thư gửi các cổ đông và nhà đầu tư - 9 tháng đầu năm 2016 Tải về
83 06/01/2017 Bản tin IR tháng 12/2016 Tải về
84 05/12/2016 Bản tin IR tháng 11/2016 Tải về
85 03/11/2016 Bản tin IR tháng 10/2016 Tải về
86 10/10/2016 Bản tin IR tháng 9/2016 Tải về
87 05/09/2016 Bản tin IR tháng 8/2016 Tải về
88 04/08/2016 Bản tin IR tháng 7/2016 Tải về
89 06/07/2016 Bản tin IR tháng 6/2016 Tải về
90 09/06/2016 Bản tin IR tháng 5/2016 Tải về
91 01/04/2016 Bản tin IR tháng 3/2016 Tải về
92 23/03/2016 Bản tin IR tháng 1,2/2016 Tải về
93 07/01/2016 Bản tin IR tháng 12/2015 Tải về
94 04/12/2015 Bản tin IR tháng 11/2015 Tải về
95 09/11/2015 Bản tin IR tháng 10/2015 Tải về
96 07/10/2015 Bản tin IR tháng 9/2015 Tải về
97 03/09/2015 Bản tin IR tháng 8/2015 Tải về
98 11/08/2015 Bản tin IR tháng 7/2015 Tải về
99 09/07/2015 Bản tin IR tháng 6/2015 Tải về
100 01/06/2015 Bản tin IR tháng 5/2015 Tải về
101 08/05/2015 Bản tin IR tháng 4/2015 Tải về
102 09/04/2015 Bản tin IR tháng 3/2015 Tải về
103 Bản tin IR tháng 2/2015 Tải về
104 31/01/2015 Bản tin IR tháng 1/2015 Tải về
105 31/12/2014 Bản tin IR tháng 12/2014 Tải về
106 04/12/2014 Bản tin IR quý 3/2014 Tải về
107 03/12/2014 Bản tin IR Quý 2/2014 Tải về
108 03/12/2014 Bản tin IR Quý 1/2014 Tải về
STT Ngày Đăng Tên báo cáo Tải về
1 06/09/2022 CBTT Nghị quyết về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Kế toán trưởng của Công ty Tải về
2 17/06/2022 Biên bản Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 Tải về
3 13/06/2022 Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 lần thứ 2 Tải về
4 23/05/2022 Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2022 Tải về
5 23/05/2022 Các biểu mẫu sử dụng tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2022 Tải về
6 23/05/2022 Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2022 Tải về
STT Ngày Đăng Tên báo cáo Tải về
1 22/04/2021 FIT: Biên họp, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021 Tải về
2 22/04/2021 FIT: Biên bản kiểm phiếu ĐHĐCĐ thường niên 2021 Tải về
3 31/03/2021 FIT: TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 Tải về
4 31/03/2021 FIT: Mẫu SYLL ứng viên Thành viên Ban kiểm soát Tải về
5 31/03/2021 FIT: Mẫu Đơn ứng cử Thành viên Ban kiểm soát Tải về
6 31/03/2021 FIT: Mẫu Đơn đề cử ứng viên Thành viên Ban kiểm soát Tải về
7 31/03/2021 FIT: Mẫu Giấy ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Tải về
8 26/03/2021 FIT: Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Tải về
STT Ngày Đăng Tên báo cáo Tải về
1 26/06/2020 Biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Tải về
2 26/06/2020 Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Tải về
3 26/06/2020 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Tải về
4 25/06/2020 CBTT về điều chỉnh bổ sung tờ trình ủy quyền HĐQT quyết định giao dịch với bên có liên quan và phối hợp tăng vốn điều lệ các công ty con trong tài liệu họp Đại hội Cổ đông thường niên năm 2020 Tải về
5 19/06/2020 CBTT về điều chỉnh bổ sung Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020 trong tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Tải về
6 13/06/2020 CBTT Tài liệu họp ĐHĐCĐ Thường niên 2020 và Ngày họp chính thức 26/06/2020 Tải về
STT Ngày Đăng Tên báo cáo Tải về
1 26/04/2019 FIT: Nghị quyết, biên bản, biên bản kiểm phiếu ĐHĐCĐ TN 2019 Tải về
2 12/04/2019 Sơ yếu lý lịch Ông Kiều Hữu Hoàn Tải về
3 12/04/2019 Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 Tải về
4 12/04/2019 Dự thảo Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 Tải về
5 12/04/2019 Tờ trình thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung TV HĐQT Tải về
6 12/04/2019 Tờ trình thông qua việc thành lập Tiểu ban đầu tư Tải về
7 12/04/2019 Tờ trình thông qua ủy quyền HĐQT quyết định giao dịch trên 35% tài sản công ty Tải về
8 12/04/2019 Tờ trình thông qua giao dịch với các bên có liên quan Tải về
9 12/04/2019 Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2018 và phương án năm 2019 Tải về
10 12/04/2019 Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2019 Tải về
11 12/04/2019 Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2019 Tải về
12 12/04/2019 Tờ trình thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 Tải về
13 12/04/2019 Báo cáo Ban kiểm soát Tải về
14 13/04/2019 Báo cáo Ban Giám đốc Tải về
15 12/04/2019 Báo cáo HĐQT Tải về
16 12/04/2019 Mẫu phiếu biểu quyết và thẻ biểu quyết Tải về
17 12/04/2019 Quy chế bầu cử TV HĐQT Tải về
18 12/04/2019 Mẫu Sơ yếu lý lịch Tải về
19 12/04/2019 Mẫu thư đề cử TV HĐQT Tải về
20 12/04/2019 Mẫu đơn ứng cử TV HĐQT Tải về
21 12/04/2019 Chương trình Đại hội Tải về
22 12/04/2019 Quy chế tổ chức Đại hội Tải về
23 12/04/2019 Giấy ủy quyền tham dự Tải về
24 12/04/2019 Xác nhận tham dự Tải về
STT Ngày Đăng Tên báo cáo Tải về
1 28/04/2018 Biên bản kiểm phiếu DHĐCĐ TN năm 2018 Tải về
2 02/05/2018 FIT. CBTT vv đinh chinh Dieu 6 Nghi quyet so 01.2018.NQ-ĐHĐCĐ.F.I.T Tải về
3 27/04/2018 FIT. Nghị quyết họp ĐHĐCĐ TN 2018 Tải về
4 27/04/2018 FIT. Biên bản họp ĐHĐCĐ TN 2018 Tải về
5 16/04/2018 Tờ trình phân phối lợi nhuận Tải về
6 13/04/2018 FIT. SYLL Ứng viên TV HDQT Bùi Tuấn Tải về
7 13/04/2018 FIT. SYLL Ứng viên BKS Lưu Đức Quang Tải về
8 13/04/2018 FIT. SYLL Ứng viên BKS Nguyễn Thị Thanh Thúy Tải về
9 13/04/2018 FIT. SYLL Ứng viên BKS Ninh Việt Tiến Tải về
10 13/04/2018 FIT. SYLL Ứng viên TV HDQT Kiều Hữu Dũng Tải về
11 13/04/2018 FIT. SYLL Ứng viên TV HDQT Phan Minh Sáng Tải về
12 13/04/2018 FIT. SYLL Ứng viên TV HDQT Đỗ Văn Khá Tải về
13 13/04/2018 FIT. SYLL Ứng viên TV HDQT Bùi Tuấn Tải về
14 13/04/2018 FIT. SYLL Ứng viên TV HDQT Hứa Xuân Sinh Tải về
15 13/04/2018 FIT. SYLL Ứng viên HDQT Nguyễn Văn Sang Tải về
16 13/04/2018 FIT. SYLL ứng viên TV HDQT Nguyễn Thị Minh Nguyệt Tải về
17 13/04/2018 FIT. Dự thảo Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 Tải về
18 13/04/2018 FIT. Dự thảo Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 Tải về
19 13/04/2018 FIT. Báo cáo HĐ của Ban TGĐ năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 Tải về
20 13/04/2018 FIT. Báo cáo HĐ của HĐQT năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 Tải về
21 13/04/2018 FIT. Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2018 Tải về
22 13/04/2018 Gia hạn phương án Phát hành cổ phiếu cho CBNV Tải về
23 13/04/2018 FIT. Báo cáo hoạt động của BKS 2017 và trình ĐHĐCĐ Tn 2018 Tải về
24 13/04/2018 FIT. Tờ trình Thông qua Phương án thù lao HĐQT và BKS Tải về
25 13/04/2018 FIT. Tờ trình thông qua BCTC kiểm toán năm 2017 Tải về
26 13/04/2018 FIT. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán Tải về
27 13/04/2018 FIT. UQ HĐQT quyết định các khoản đầu tư, mua bán TS có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản công ty Tải về
28 13/04/2018 FIT. Tờ trình bầu TV HĐQT BKS Tải về
29 13/04/2018 FIT. Quy định đề cử, ứng cử TV HDQT BKS FIT 2018 Tải về
30 13/04/2018 FIT. Quy chế bầu cử TV BKS tại ĐHĐCĐ TN 2018 Tải về
31 13/04/2018 FIT. Quy chế bầu cử TV HĐQT tại ĐHĐCĐ TN 2018 Tải về
32 13/04/2018 FIT. Mẫu đơn ứng cử TV BKS Tải về
33 13/04/2018 FIT. Mẫu đơn ứng cử TV HDQT Tải về
34 13/04/2018 FIT. Tờ trình thông qua và UQ cho HĐQT quyết định các giao dịch phát sinh doanh thu với những bên có liên quan 2018 Tải về
35 13/04/2018 Mẫu SYLL ứng viên Tải về
36 13/04/2018 Thư đề cử TV HĐQT Tải về
37 13/04/2018 Thư đề cử TV BKS Tải về
38 13/04/2018 Mãu đơn ứng cử TV BKS Tải về
39 13/04/2018 Mẫu đơn ứng cử TV HDQT Tải về
40 13/04/2018 Chương trình ĐHĐCĐ TN năm 2018 Tải về
41 13/04/2018 Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ TN năm 2018 Tải về
42 13/04/2018 Giấy Ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ TN năm 2018 Tải về
43 13/04/2018 Giấy Xác nhận tham dự ĐHĐCĐ TN năm 2018 Tải về
44 13/04/2018 FIT. Thông báo mời họp ĐHĐCĐ TN năm 2018 Tải về
STT Ngày Đăng Tên báo cáo Tải về
1 08/11/2017 FIT: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2017 Tải về
2 08/11/2017 FIT: Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2017 Tải về
3 28/10/2017 FIT: Phiếu xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2017 Tải về
4 28/10/2017 FIT: Dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2017 Tải về
5 28/10/2017 FIT: Dự thảo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2017 Tải về
6 28/10/2017 FIT: Tờ trình bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị - Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2017 Tải về
7 28/10/2017 FIT: Tờ trình ủy quyền Hội đồng quản trị - Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2017 Tải về
8 28/10/2017 FIT: Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty - Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2017 Tải về
9 28/10/2017 FIT: Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về quản trị - Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2017 Tải về
10 28/10/2017 FIT: Dự thảo Điều lệ hoạt Công ty - Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2017 Tải về
11 28/10/2017 FIT: Tờ trình thông qua Điều lệ Công ty - Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2017 Tải về
12 28/10/2017 FIT: Mẫu phiếu biểu quyết - Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2017 Tải về
13 28/10/2017 FIT: Quy định về ứng cử thành viên Hội đồng quản trị Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2017 Tải về
14 28/10/2017 FIT: Mẫu SYLL ứng viên Hội đồng quản trị Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2017 Tải về
15 28/10/2017 FIT: Mẫu đơn đề cử Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2017 Tải về
16 28/10/2017 FIT: Mẫu đơn ứng cử Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2017 Tải về
17 28/10/2017 FIT: Dự thảo quy chế bầu cử Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2017 Tải về
18 28/10/2017 FIT: Dự thảo quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2017 Tải về
19 28/10/2017 FIT: Mẫu giấy ủy quyền họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2017 Tải về
20 28/10/2017 FIT: Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2017 Tải về
21 28/10/2017 FIT: Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2017 Tải về
22 28/10/2017 FIT: CBTT về việc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2017 Tải về
23 24/04/2017 FIT: Biên bản kiểm phiếu ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 Tải về
24 16/04/2017 FIT: NQ ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 Tải về
25 16/04/2017 FIT: Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 Tải về
26 12/04/2017 Tờ trình thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cp cho CĐCL Tải về
27 12/04/2017 Tờ trình phát hành cổ phiếu ESOP Tải về
28 05/04/2017 Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 Tải về
29 05/04/2017 Dự thảo BB ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 Tải về
30 05/04/2017 Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017 Tải về
31 05/04/2017 Báo cáo của Ban TGĐ về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2017 Tải về
32 05/04/2017 Báo cáo hoạt động của BKS năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017 Tải về
33 05/04/2017 Tờ trình thông qua BCTC năm 2016 kiểm toán Tải về
34 05/04/2017 Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2017 Tải về
35 05/04/2017 Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2017 Tải về
36 05/04/2017 Tờ trình phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2017 Tải về
37 05/04/2017 FIT: Tờ trình thay đổi địa điểm trụ sở chính công ty Tải về
38 05/04/2017 Tờ trình cho phép Dũng Tâm sở hữu đến 51% vốn điều lệ FIT mà không phải chào mua công khai Tải về
39 05/04/2017 Tờ trình ủy quyền cho HĐQT quyết định các khoản đầu tư, mua bán TS có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản Tải về
40 05/04/2017 Tờ trình gia hạn phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu Tải về
41 05/04/2017 Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 Tải về
42 05/04/2017 Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 Tải về
43 05/04/2017 Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 Tải về
44 05/04/2017 Phiếu biểu quyết Tải về
45 05/04/2017 Xác nhận tham dự đại hội Tải về
46 08/03/2017 FIT: Thông báo của HSX về ngày Đăng ký cuối cùng tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2017 Tải về
STT Ngày Đăng Tên báo cáo Tải về
1 22/09/2016 FIT: Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2016 Tải về
2 22/09/2016 FIT: Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2016 Tải về
3 22/09/2016 FIT: Biên bản kiểm phiếu ĐHĐCĐ bất thường năm 2016 Tải về
4 16/09/2016 FIT: Chương trình họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2016 Tải về
5 16/09/2016 FIT: Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2016 Tải về
6 16/09/2016 FIT: Thẻ biểu quyết tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2016 Tải về
7 16/09/2016 FIT: Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2016 Tải về
8 12/09/2016 FIT: Thông báo mời họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2016 Tải về
9 08/09/2016 FIT: Thông báo mời họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2016 Tải về
10 08/09/2016 FIT: Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2016 Tải về
11 08/09/2016 FIT: Dự thảo Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2016 Tải về
12 08/09/2016 FIT: Tờ trình số 11 về việc Thông qua việc đổi tên công ty Tải về
13 08/09/2016 FIT: Tờ trình số 12 về việc gia hạn phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ theo NQ ĐHĐCĐ 2015 Tải về
14 08/09/2016 FIT: Tờ trình số 13 về việc giảm thành viên HĐQT Tải về
15 08/09/2016 FIT: Tờ trình số 14 vv chấp thuận cho CT CP ĐT Dũng Tâm tăng tỷ lệ sở hữu tại FIT Tải về
16 08/09/2016 FIT: Đơn từ nhiệm TV HĐQT - ông Vũ Thành Lê Tải về
17 08/09/2016 FIT: Đơn từ nhiệm TV HĐQT - ông Ngô Anh Sơn Tải về
18 16/08/2016 FIT: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2016 Tải về
19 21/06/2016 FIT: NQ HĐQT thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán Tải về
20 22/04/2016 FIT: Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 Tải về
21 22/04/2016 FIT: Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 Tải về
22 22/04/2016 FIT: Biên bản kiểm phiếu ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 Tải về
23 19/04/2016 FIT: Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên lần 2 năm 2016 Tải về
24 19/04/2016 FIT: CBTT về thời gian và địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 lần 2 Tải về
25 19/04/2016 FIT: Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 lần 2 Tải về
26 12/04/2016 FIT: Thông báo về địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 lần 2 Tải về
27 11/04/2016 FIT: CBTT về thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 lần 2 Tải về
28 09/04/2016 FIT: CBTT về việc không tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 và dự kiến tổ chức lần 2 vào 23/4/2016 Tải về
29 08/04/2016 FIT: Tờ trình thông qua việc giảm số lượng thành viên HĐQT Tải về
30 05/04/2016 FIT: Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 Tải về
31 30/03/2016 FIT: Tờ trình thông qua Điều lệ sửa đổi theo Luật DN năm 2014 Tải về
32 30/03/2016 FIT: Chương trình họp và địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 Tải về
33 30/03/2016 FIT: Báo cáo hoạt động của HĐQT Tải về
34 30/03/2016 FIT: Báo cáo của Ban Giám đốc Tải về
35 30/03/2016 FIT: Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Tải về
36 30/03/2016 FIT: Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 Tải về
37 30/03/2016 FIT: Phiếu xác nhận tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 Tải về
38 30/03/2016 FIT: Phiếu bầu TV HĐQT nhiệm kỳ 2013 - 2018 Tải về
39 30/03/2016 FIT: Phiếu biểu quyết Tải về
40 30/03/2016 FIT: Quy chế bầu cử thành viên HĐQT Tải về
41 30/03/2016 FIT: Đơn đề cử TV HĐQT nhiệm kỳ 2013 - 2018 Tải về
42 30/03/2016 FIT: Sơ yếu lí lịch TV HĐQT - ông Vũ Thành Lê Tải về
43 30/03/2016 FIT: Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ năm 2016 Tải về
44 30/03/2016 FIT: Quy định tham gia đề cử, ứng cử TV HĐQT nhiệm kỳ 2013 - 2018 Tải về
45 30/03/2016 FIT: Tờ trình thông qua phương án thù lao HĐQT và BKS Tải về
46 30/03/2016 FIT: Tờ trình lựa chọn công ty Kiểm toán Tải về
47 30/03/2016 FIT: Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015 Tải về
48 30/03/2016 FIT: Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT Tải về
49 30/03/2016 FIT: Tờ trình thông qua phương án trả cổ tức 8% năm 2015 Tải về
50 30/03/2016 FIT: Tờ trình cho phép nhà đầu tư nước ngoài mua đến 100% vốn điều lệ Tải về
51 30/03/2016 FIT: Tờ trình ủy quyền cho HĐQT quyết định các khoản đầu tư lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản công ty Tải về
52 30/03/2016 FIT: Tờ trình cho phép Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tải về
53 30/03/2016 FIT: Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 Tải về
54 30/03/2016 FIT: Tờ trình điều chỉnh địa điểm trụ sở chính của Công ty Tải về
55 30/03/2016 FIT: CBTT về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Tải về
56 30/03/2016 FIT: CBTT về việc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 Tải về
57 01/02/2016 FIT: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện tham dự ĐHĐCĐ TN năm 2016
58 01/02/2016 FIT: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện tham dự ĐHĐCĐ TN năm 2016 Tải về
STT Ngày Đăng Tên báo cáo Tải về
1 28/02/2015 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 Tải về
2 28/02/2015 Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 Tải về
3 14/02/2015 Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát Tải về
4 14/02/2015 Tờ trình bầu bổ sung Hội đồng quản trị Tải về
5 14/02/2015 Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị 2014 và kế hoạch 2015 Tải về
6 Chương trình Đại hội cổ đông thường niên 2015 Tải về
7 14/02/2015 Mẫu Đơn đề cử Thành viên Ban kiểm soát Tải về
8 14/02/2015 Đơn đề cử Hội đồng quản trị Tải về
9 14/02/2015 Mẫu Đơn ứng cử thành viên Ban kiểm soát Tải về
10 14/02/2015 Đơn ứng cử Hội đồng quản trị Tải về
11 14/02/2015 Giấy đăng ký tham dự ĐHĐCĐ Tải về
12 14/02/2015 Giấy mời tham dự ĐHĐCĐ Tải về
13 14/02/2015 Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ Tải về
14 14/02/2015 Quy định tham gia bầu cử-ứng cử Tải về
15 14/02/2015 Sơ yếu lý lịch ông Ngô Anh Sơn Tải về
16 14/02/2015 Sơ yếu lý lịch ông Nguyễn Văn Sang Tải về
17 14/02/2015 Mẫu sơ yếu lý lịch Tải về
18 14/02/2015 Tờ trình chuyển sàn HNX sang HSX Tải về
19 14/02/2015 Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận 2014 Tải về
20 14/02/2015 Tờ trình phương án tăng vốn điều lệ năm 2015 Tải về
21 14/02/2015 Tờ trình chấp thuận FITGROUP sở hữu đến 51% cp phổ thông Tải về
22 14/02/2015 Tờ trình phương án thù lao HĐQT và BKS Tải về
23 14/02/2015 Tờ trình ủy quyền HĐQT sửa đổi điều lệ theo luật doanh nghiệp 2014 Tải về
24 14/02/2015 Tờ trình ủy quyền HĐQT quyết định đầu tư, mua bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản công ty Tải về
25 14/02/2015 Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 Tải về
26 14/02/2015 Quy định về việc tham gia đề cử, ứng cử HĐQT Tải về
27 14/02/2015 Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán Tải về
28 14/02/2015 Tờ trình thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014 Tải về
29 14/02/2015 Quy chế bầu cử thành viên HĐQT tại Đại hội TN 2015 Tải về
STT Ngày Đăng Tên báo cáo Tải về
1 26/04/2014 Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 Tải về
2 26/04/2014 ĐHCĐ thường niên: Báo cáo của ban kiểm soát Tải về
3 26/04/2014 ĐHCĐ thường niên: Báo cáo hoạt động sản xuất 2013 và kế hoạch 2014 Tải về
4 26/04/2014 ĐHCĐ thường niên: Nghị quyết ĐHCĐ 2014 Tải về
5 26/04/2014 Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh Tải về
6 26/04/2014 Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán 2014 Tải về
7 26/04/2014 Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Tải về
8 26/04/2014 Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Tải về
9 26/04/2014 Tờ trình phương án chào bán cổ phiếu năm 2015 Tải về
10 26/04/2014 Tờ trình phương án chào bán trái phiếu chuyển đổi năm 2015 Tải về
11 26/04/2014 Tờ trình thay đổi địa điểm trụ sở chính công ty Tải về
12 26/04/2014 Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2013 Tải về
13 26/04/2014 Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 Tải về
14 26/04/2014 Tờ trình thông qua phương án thù lao HĐQT và BKS Tải về
15 26/04/2014 Tờ trình về việc xử lý cổ phiếu lẻ Tải về
16 15/04/2014 Sơ yếu lí lịch Phan Minh Sáng Tải về
17 15/04/2014 Sơ yếu lí lịch Lưu Đức Quang Tải về
18 15/04/2014 Sơ yếu lí lịch Nguyễn Thị Thanh Thủy Tải về
19 15/04/2014 FIT: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014, Trả cổ tức năm 2013 bằng cổ phiếu, Thực hiện quyền mua cổ phiếu Tải về
20 15/04/2014 Đại hội cổ đông thường niên F.I.T 2014 - FIT - TB moi hop - UQ Tải về
21 15/04/2014 Đại hội cổ đông thường niên F.I.T 2014 - FIT - Bao cao DHCD nam 2014 Tải về
22 29/03/2014 VV: FIT - NQ HĐQT về việc thay đổi số tài khoản phong tỏa tại ngân hàng Tải về
23 02/01/2014 Mời họp Đại hội cổ đông bất thường F.I.T 2014 - giấy mời Tải về
24 02/01/2014 Mời họp Đại hội cổ đông bất thường F.I.T 2014 - giấy ủy quyền Tải về
25 02/01/2014 Mời họp Đại hội cổ đông bất thường F.I.T 2014 - giấy đăng ký Tải về
26 02/01/2014 Mời họp Đại hội cổ đông bất thường F.I.T 2014 - dự thảo Tải về
27 02/01/2014 Mời họp Đại hội cổ đông bất thường F.I.T 2014 - chương trình ĐH Tải về
28 02/01/2014 Mời họp Đại hội cổ đông bất thường F.I.T 2014 - tờ điều chỉnh Tải về
29 02/01/2014 Mời họp Đại hội cổ đông bất thường F.I.T 2014 - tờ trình tuyển dụng nhân sự Tải về
30 02/01/2014 Mời họp Đại hội cổ đông bất thường F.I.T 2014 - tờ trình chiến lược kinh doanh Tải về
31 02/01/2014 Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường FIT tháng 1/2014 - ĐHCĐ BT FIT 18-1-2014 Tải về
32 02/01/2014 Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường FIT tháng 1/2014 - NQ ĐHCĐ BT FIT 18-1-2014 Tải về
33 02/01/2014 Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường FIT tháng 1/2014 - To trinh Chien luoc KD 2014 Tải về
34 02/01/2014 Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường FIT tháng 1/2014 - Tờ trình Phương án chào bán CP 2014 Tải về
STT Ngày Đăng Tên báo cáo Tải về
1 19/01/2013 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư FIT năm 2013 Tải về
2 19/01/2013 Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư FIT năm 2013 Tải về
3 08/01/2013 Thông báo Về việc chốt danh sách cổ đông để họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013
STT Ngày Đăng Tên báo cáo Tải về
1 23/06/2022 Phụ lục sửa đổi Điều lệ Công Ty Tải về
2 13/05/2022 FIT: Phụ lục sửa đổi Điều lệ Công Ty Tải về
3 13/10/2021 FIT: Phụ lục sửa đổi Điều lệ Công ty Tải về
4 22/04/2021 FIT: Điều lệ công ty Tải về
5 08/11/2017 FIT: Điều lệ công ty sửa đổi lần 04/2017 Tải về
6 28/07/2017 FIT: Điều lệ công ty sửa đổi lần 03/2017 Tải về
7 17/07/2017 FIT: Điều lệ công ty sửa đổi lần 02/2017 Tải về
8 11/01/2017 FIT: Điều lệ sửa đổi lần 1 năm 2017 Tải về
9 11/01/2017 FIT. Điều lệ công ty sửa đổi lần 01.2017 Tải về
10 04/11/2016 FIT: Điều lệ công ty sửa đổi lần 02 năm 2016 Tải về
11 30/06/2016 Điều lệ công ty sửa đổi lần 01 năm 2016 theo NQ ĐHĐCĐ Tải về
12 03/11/2015 Điều lệ Công ty CP Đầu tư F.I.T thay đổi lần 05/2015 Tải về
13 30/06/2015 Điều lệ Công ty CP Đầu tư F.I.T thay đổi lần 04/2015 Tải về
14 05/06/2015 Điều lệ Công ty CP Đầu tư F.I.T sửa đổi lần 03/2015 Tải về
15 25/05/2015 Điều lệ Công ty CP Đầu tư F.I.T sửa đổi lần 02/2015 Tải về
16 19/01/2015 Điều lệ Công ty CP Đầu tư F.I.T sửa đổi lần 01/2015 Tải về
17 01/08/2014 Điều lệ Công ty CP Đầu tư F.I.T thay đổi lần 03/2014 Tải về
18 19/05/2014 Điều lệ Công ty CP Đầu tư F.I.T thay đổi lần 02/2014 Tải về
19 18/01/2014 Điều lệ Công ty CP Đầu tư F.I.T thay đổi lần 01/2014 Tải về
20 01/02/2013 Điều lệ Công ty CP Đầu tư F.I.T 2013 Tải về
STT Ngày Đăng Tên báo cáo Tải về
1 06/04/2022 FIT: Bản cáo bạch tháng 3/2022 Tải về
2 07/08/2015 FIT: Bản cáo bạch niêm yết - HSX Tải về
3 31/03/2015 FIT: Bản cáo bạch Tháng 3/2015 Tải về
4 20/06/2014 FIT: Bản cáo bạch tháng 6/2014 Tải về
5 03/03/2014 FIT: Bản cáo bạch Tháng 3/2014 Tải về
6 26/07/2013 FIT: Bản cáo bạch niêm yết lần đầu - HNX Tải về
STT Ngày Đăng Tên báo cáo Tải về
1 22/04/2021 FIT: Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tải về
2 22/04/2021 FIT: Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Tải về
3 22/04/2021 FIT: Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Tải về
4 27/03/2021 FIT: Quy chế Công bố thông tin Tải về
5 08/11/2017 FIT: Quy chế nội bộ về quản trị Công ty năm 2017 Tải về
6 02/08/2017 FIT: Quy chế quản trị công ty năm 2017 Tải về
7 15/07/2015 FIT: Quy chế quản trị công ty Tải về
STT Ngày Đăng Tên báo cáo Tải về
1 06/07/2021 FIT: CBTT tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T Tải về