Trưởng Ban kiểm soát

Ông NINH VIỆT TIẾN

Ông Ninh Việt Tiến có nhiều năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính, kế toán, đầu tư tại các doanh nghiệp như Công ty Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn (Savico), Công ty Chứng khoán Dầu khí…

Với cương vị Trưởng BKS F.I.T, ông Tiến cùng các thành viên trong BKS chịu trách nhiệm giám sát và đánh giá các hoạt động quản trị, quản lý điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc F.I.T, để đảm bảo hoạt động của F.I.T được minh bạch và vì lợi ích của các cổ đông.

Thành viên Ban kiểm soát

Ông LƯU ĐỨC QUANG

Ông Quang có nhiều năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kế toán, quản trị. Ông từng làm việc tại các công ty như CTCP Quản lý Qũy Đầu tư Chứng khoán An Bình, CTCP C.E.O Quốc tế, CTCP Tập đoàn FLC…

Với vai trò thành viên BKS F.I.T, ông Quang cần đảm bảo kiểm tra, giám sát các hoạt động của HĐQT và Ban điều hành F.I.T minh bạch, luôn vị lợi ích cổ đông.

Thành viên Ban kiểm soát

NGUYỄN THỊ THANH THÚY

Bà Thúy có nhiều năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực lưu trữ và quản lý thông tin. Bà Thúy từng làm việc tại các công ty như CTCP Thép Kim Tín, Viện Đại học Mở Hà Nội, Trung tâm thông tin, dữ liệu Biển và Hải đảo…

Với vai trò thành viên BKS F.I.T, bà Thúy chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát hoạt động của HĐQT và Ban điều hành F.I.T theo đúng kế hoạch đã được ĐHCĐ thông qua.