1. TƯ TƯỞNG CỐT LÕI

F.I.T là tập đoàn đầu tư hiệu quả, gia tăng giá trị cho cổ đông thông qua chuỗi sản phẩm tư vấn đầu tư đa dạng, danh mục đầu tư chất lượng, nhân sự chuyên nghiệp

2. CÁC GIÁ TRỊ CỐT LÕI

3. VĂN HÓA CAM KẾT

F.I.T hiểu rằng việc đưa ra và thực hiện các cam kết đối với bản thân, với tổ chức là yếu tố cốt lõi nhất của quá trình xây dựng các thói quen cơ bản cho sự thành công.

Tại F.I.T, lời cam kết “Tôi, chúng tôi, cam kết nhận thức rõ và hoàn thành mục tiêu.” – được tất cả các thành viên hiểu, thấm nhuần và thực hiện mỗi khi nhận các nhiệm vụ công việc.

Cam kết là một văn hóa tại F.I.T.

Đối với mỗi người F.I.T, trước tiên, đây là lời cam kết bản thân: với danh dự và trách nhiệm nghề nghiệp của mình, và sau đó là lời khẳng định với tập thể rằng: “Tôi hiểu rõ và có trách nhiệm cùng với tập thể hoàn thành nhiệm vụ.”

Việc đưa ra cam kết khơi gợi tính tự chủ, lòng can đảm và sức mạnh để các thành viên F.I.T nhận lấy nhiều trách nhiệm hơn trong công việc và từ đó, nhất quán thực hiện cam kết.

4. HỆ THỐNG OGSM

OGSM là thể chế giúp F.I.T xây dựng và phát huy sức mạnh tổng hợp, xuyên suốt từ các nhân viên, các bộ phận, các công ty con đến lãnh đạo, giúp công ty có sự phát triển thống nhất, bền vững trong quá khứ, hiện tại và tương lai.

OGSM bao gồm: Objective – Mục tiêu chính; Goals – Các mục tiêu trong từng năm cụ thể, hướng đến mục tiêu chính; Strategies – Các chiến lược gồm các hành động cụ thể để đạt được các mục tiêu; Measurements – Các thước đo cho việc thực hiện chiến lược.

 

Ngày hội OGSM tại F.I.T.

Cơ chế hoạt động của OGSM tại F.I.T:

  • Nhất quán đi theo tư tưởng cốt lõi “F.I.T là tập đoàn đầu tư hiệu quả, gia tăng giá trị cho cổ đông thông qua chuỗi sản phẩm tư vấn đầu tư đa dạng, danh mục đầu tư chất lượng, nhân sự chuyên nghiệp”;
  • Đặt các mục tiêu trong từng năm hướng đến mục tiêu chính. Các mục tiêu này được đặt ra vượt qua các nguồn lực hiện tại.
  • Xây dựng các chiến lược và kế hoạch tập trung vào mục tiêu, cụ thể, hiệu quả, tránh lãng phí nguồn lực và thời gian và nhất quán thực hiện.
  • Xây dựng các thước đo quản lý, giám sát, đánh giá và điều chỉnh kịp thời việc thực hiện các kế hoạch.

Tại F.I.T, OGSM công ty, OGSM phòng ban và OGSM từng cá nhân được thiết lập tại thời điểm đầu năm. Mỗi năm, công ty tổ chức 02 “Ngày hội OGSM”. Ngày hội thứ nhất diễn ra vào đầu năm nhằm đánh giá và truyền thông các OGSM để các thành viên đều hiểu rõ mục tiêu, kế hoạch của tổ chức trong năm. Ngày hội thứ 02 diễn ra vào giữa năm nhằm đánh giá, rà soát việc thực hiện OGSM và từ đó có sự điều chỉnh kịp thời.