Thông tin Nhà đầu tư mua lượng lớn cổ phiếu FIT
31 Tháng Mười Hai, 2020
Tương lai nào cho siêu dự án Mũi Dinh Ecopark?
7 Tháng Một, 2021

Bản tin IR không nằm ngoài mục đích giúp Cổ đông, Khách hàng, Báo chí, CBCNV và các bên quan tâm khác có cái nhìn toàn cảnh, từ đó, đưa ra những đánh giá đúng đắn về giá trị F.I.T.

Bên cạnh đó, Bản tin IR cũng thể hiện tính công khai, minh bạch, tôn trọng của F.I.T với các bên liên quan đảm bảo các mối quan hệ giữa F.I.T và các bên liên quan hiệu quả, bền vững, đa chiều.

Bản tin IR tháng 12 năm 2020