Quan hệ cổ đông

STT Ngày đăng Tên báo cáo Download
1 12/09/2017 FIT: Quyết định số 16 của HĐQT vv Miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc Phụ trách Đầu tư và Kiểm soát nội bộ
2 11/09/2017 FIT: Quyết định số 15 của HĐQT vv Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Phụ trách Tài chính
3 29/08/2017 FIT: DPV trở thành cổ đông lớn của FIT kể từ ngày 28/8/2017
4 01/08/2017 FIT: Quyết định số 13 của HĐQT vv ban hành Quy chế quản trị công ty
5 01/08/2017 FIT: Quyết định số 14 của HĐQT vv Ban hành Quy trình công bố thông tin
6 28/07/2017 FIT: QĐ số 11 của HĐQT vv thay đổi ĐKKD
7 28/07/2017 FIT: Quyết định số 12 của HĐQT vv sửa đổi Điều lệ Công ty
8 28/07/2017 FIT: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần thứ 28
9 17/07/2017 FIT: Quyết định số 09 của HĐQT vv thay đổi địa điểm trụ sở chính
10 17/07/2017 FIT: Quyết định số 10 của HĐQT vv sửa đổi Điều lệ công ty
11 10/07/2017 FIT: CBTT về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính
12 04/07/2017 FIT: Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cho CĐCL năm 2016
13 18/05/2017 FIT: CBTT vv ký HĐ kiểm toán BCTC năm 2017 với công ty TNHH kiểm toán VACO
14 10/05/2017 FIT: Quyết định số 06 của HĐQT vv bổ nhiệm Giám đốc tài chính
15 05/05/2017 FIT: Báo cáo giao dich cp FIT của Quỹ PYN Elite Fund
16 14/04/2017 FIT: Báo cáo giao dich cp FIT của Công ty CP Đầu tư Dũng Tâm
17 12/04/2017 FIT: Báo cáo thay đổi (điều chỉnh) phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ
18 05/04/2017 FIT: CBTT về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017
19 03/04/2017 FIT: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ
20 03/04/2017 FIT: Báo cáo kết quả giao dich cổ phiếu DCL
21 30/03/2017 FIT: QĐ của HĐQT vv điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cho CĐCL
22 13/03/2017 FIT: Báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông lớn - Quỹ PYN Elite Fund
23 13/03/2017 FIT: Báo cáo kết quả giao dich cổ phiếu DCL
24 13/03/2017 FIT: Thông báo giao dịch cổ phiếu DCL
25 10/03/2017 FIT: Thông báo của HSX về ngày ĐKCC thường niên 2017
26 03/03/2017 FIT: Báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông lớn - Quỹ PYN Elite Fund
27 02/03/2017 FIT: NQ HĐQT vv triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017
28 21/02/2017 FIT: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ
29 13/02/2017 FIT: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 27
30 10/02/2017 FIT: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết
31 08/02/2017 FIT: Nghị quyết HĐQT vv thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
32 07/02/2017 FIT: Báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông lớn - Quỹ PYN Elite Fund
33 06/02/2017 FIT: Quyết định về việc thay đổi niêm yết chứng khoán
34 20/01/2017 FIT: Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ 13
35 17/01/2017 FIT: Nghị quyết HĐQT vv điều chỉnh PA sử dụng vốn từ đợt chào bán cho CĐCL và mua cp DCL
36 13/01/2017 FIT: Công văn số 285/UBCK-QLCB về việc báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu riêng lẻ của FIT
37 11/01/2017 FIT: Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ
38 11/01/2017 FIT: Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành
39 06/01/2017 FIT: Công văn UBCKNN chấp thuận gia hạn BCTC cả năm 2017